Zwrot z  kapitału zaangażowanego

3096

Zwrot z  kapitału zaangażowanego

Wskaźnik wyników wewnętrznych centrum inwestycji, który porównuje zysk przypisany (przed odsetkami oraz podatkami) z kapitałem zaangażowanym, zdefiniowanym jako środki trwałe oraz kapitał obrotowy. Jest to pojęcie podobne do stopy zwrotu z aktywów, wskaźnika zysków dla jednego rodzaju aktywów bądź projektu. Jeśli zwrot z kapitału zaangażowanego jest większy niż przypisywany bądź hipotetyczny koszt kapitału, przekracza on stopę progową.

Zwrot z  kapitału zaangażowanego - wzór
Zwrot z  kapitału zaangażowanego – wzór

W dużych firmach o rozbudowanej strukturze bardzo istotne jest, aby wyznaczone wskaźniki ROCE zostały osiągnięte. W przeciwnym razie jednostka może nie być w stanie się utrzymać bądź, co gorsza, jest dotowana. Problemem dotyczącym obliczenia ROCE jest dzielenie kosztów wspólnych (np. kosztów siedziby głównej) i rozdzielanie wspólnych dla firmy czynności subsydiowanych (np. usługa dotycząca produktu – może mieć negatywny wskaźnik ROCE, jednakże pomaga innym centrom inwestycji odnosić sukcesy).

Zwrot z  kapitału zaangażowanego