Srebrna reguła bilansowa

4381

Srebrna zasada bilansowa – środki trwałe majątku są pokrywane z kapitału stałego (kapitał własny + długoterminowy kapitał zagraniczny). Srebrna zasada bilansowania jest utrzymywana, w przypadku gdy stosunek pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym jest na poziomie 1 (majątek trwały = kapitał stały) lub jest większy niż jeden ( majątek trwały ≤ kapitał stały). W tym ostatnim przypadku kapitał obrotowy netto jest większy niż zero lub część kapitału stałego finansuje bieżącą działalność jednostki. Jest to korzystna sytuacja dla niezależności i wolności finansowej firmy.

Utrzymanie srebrnej reguły bilansowania jest możliwe, jeżeli spełnione zostaną dwa dodatkowe założenia:

  • 2/3 środków stałych powinno być finansowane kapitałem własnym,
  • kapitał stały powinien sfinansować 1/3 aktywów biężących.

Należy jednak zauważyć, że ta prawidłowość nie dotyczy wszystkich działań. Analiza powinna uwzględniać specyfikę działalności przedsiębiorstwa i odnosić wartości wskaźników do wskaźników branżowych dla poszczególnych grup podmiotów działających w danych branżach.

Zobacz także: