Ministerstwo Finansów w Polsce – funkcje i zadania

926

Ministerstwo Finansów (MF) – biuro pomocnicze Ministra Finansów, centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za resort administracji rządowej – finanse publiczne. Wspomaga Ministra Finansów m.in. w projektowaniu budżetu państwa, prowadzeniu spraw podatkowych, finansowaniu samorządu terytorialnego i sprawach związanych z długiem publicznym.

Ministerstwo Finansów wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu w zakresie rynku papierów wartościowych.

Zadania Miniserstwa Finansów

Jednym z podstawowych zadań Ministra Finansów jest opracowywanie, wykonywanie i kontrola wykonania budżetu państwa. Co więcej, minister zajmuje się systemem finansowania samorządu terytorialnego, sfery budżetowej i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzaniem długiem publicznym.

Odpowiada także za realizację dochodów i wydatków budżetu państwa, w tym dochodów podatkowych, a także za współpracę finansową, kredytową i płatniczą z zagranicą oraz wdrażanie przepisów celnych i kontroli skarbowej.

Ministerstwo Finansów wykonuje zadania dotyczące funkcjonowania rynku finansowego, w tym banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych oraz dotyczące obrotu papierami wartościowymi. Ponadto inicjuje politykę rządu w zakresie rynku papierów wartościowych.

Zadania nałożone na Ministra Finansów reguluje szereg aktów prawnych, m.in.

  • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r., poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064),
  • Zarządzenie nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z  2017 r. poz. 213),
  • Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2017 r. zmianiające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M. P. z 2017 r. poz. 887),
  • Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z 2018 r. poz. 401)
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92),
  • Ustawa z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 888).