Czym jest niestabilność na rynku?

723

Niestabilność na rynku oznacza zakres i szybkość zmian cen. Analitycy obserwują zmienność rynku, indeks i konkretne papiery wartościowe. Śledząc zmienność, można dokonać oceny ryzyka.

Gdzie słyszałeś o niestabilności?

To zagadnienie jest przedmiotem szczegółowych analiz w okresach zawirowań gospodarczych. To właśnie wtedy ceny akcji gwałtownie się zmieniają, a niepewność wśród inwestorów giełdowych czy traderów forex może prowadzić do niestabilności rynku.

Co powinieneś wiedzieć o niestabilności?

Uznaje się, że papiery wartościowe mają wyższy poziom zmienności, im bardziej dynamicznie, w krótkim okresie czasu, ich wartość może się zmieniać. Zmienność jest mierzona przy użyciu narzędzia zwanego “odchyleniem standardowym”, które identyfikuje odchylenie aktywów od średniej. Zobacz także wskaźnik zmienności: VIX

Część aktywów jest bardziej zmienna niż inne, więc poszczególne akcje są bardziej zmienne niż indeks giełdowy zawierający wiele różnych akcji. W rezultacie inwestorzy, którzy podejmują mniejsze ryzyko, mogą unikać bardziej niestabilnych papierów wartościowych, ponieważ wiążą się one z większą niepewnością co do zysków.

Aby uzyskać obraz zmienności, inwestorzy dokonują oceny na podstawie współczynnika beta. Beta służy do pomiaru zmienności w stosunku do szerszego rynku i jest stosowana także w modelu wyceny aktywów kapitałowych (Capital Asset Pricing Model – CAPM), który oblicza oczekiwany zysk z aktywów na podstawie ich bety oraz oczekiwanych wyników rynkowych.