Notowania obligacji korporacyjnych

642

Sposób notowania zależy od rodzaju obligacji. W przypadku obligacji zerokuponowych cena obligacji jest kwotowana jako wartość nominalna pomniejszona o rabat wynikający z wymaganej przez inwestorów stopy zwrotu. Każdy uczestnik rynku inwestujący w obligacje korporacyjne powinien znać konwencję, w której obligacje są notowane.

W przypadku obligacji o stałym lub zmiennym oprocentowaniu sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Tak zwana cena obligacji jest rejestrowana i zgodnie z określoną ceną obligacji uczestnicy rynku składają zamówienia na kupno i sprzedaż obligacji. Cena obligacji jest procentem wartości nominalnej wyrażonym w procentach.

Jak zatem obliczyć bieżącą cenę obligacji, znając jej cenę? Weźmy na przykład obligacje o wartości nominalnej 1000 i bieżącej stopie rynkowej 102. To daje nam cenę 1020. Jest to tak zwana cena czysta, po której nie bierze się pod uwagę odsetek.

Odsetki należne obligatariuszom naliczane są codziennie. Ich wartość podano w tabelach odsetek. Jeśli odsetki naliczone w danym dniu wynoszą np. 17,89; następnie dodaj je do czystej ceny. W ten sposób osiągniemy tzw. Brudną cenę, tj. Bieżącą wartość obligacji. Kontynuując nasz przykład, wartość obligacji wyniesie 1037,89.

Należy pamiętać, że na rynku Catalyst transakcje są rozliczane w drugim dniu roboczym po transakcji. Powoduje to, że odsetki należne tego dnia dotyczą również rozliczenia. Na przykład przy rozliczeniu transakcji w poniedziałek zostaną uwzględnione odsetki należne w środę, a przy rozliczeniu transakcji w piątek zostaną uwzględnione odsetki należne w następny wtorek.

Ważnym elementem, o którym należy wiedzieć, jest występowanie widelców statycznych i dynamicznych. Mają zapobiegać gwałtownym wahaniom stopy oprocentowania, utrzymując ją w pewnym zakresie. Zakresy statyczne obligacji wynoszą +/- 3 punkty procentowe. Ceną referencyjną dla limitów statycznych w ciągu dnia i na koniec sesji jest cena otwarcia. Ceną referencyjną dla limitów statycznych na otwarcie sesji jest cena zamknięcia z poprzedniego dnia handlowego. Jeśli złożone zostanie zamówienie przekraczające limit określony przez zakres, obrót danym instrumentem zostaje zawieszony i następuje równoważność rynku.

Drugi rodzaj zakresu to zakres dynamiczny wynoszący +/- 2 punkty procentowe dla obligacji. Cena referencyjna w tym przypadku jest ceną ostatniej transakcji. Zakresy dynamiczne nie mają zastosowania przy otwarciu i zamknięciu sesji. Podobnie jak w przypadku limitów dynamicznych, w przypadku zleceń przekraczających limity dynamiczne, handel danym instrumentem zostaje zawieszony i następuje bilansowanie rynku.