Rada inwestorów

Fundusze Inwestycyjne

1152

Rada inwestorów to organ kontrolny, który może zostać utworzony w specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym (SFIO) lub funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). Członkiem rady inwestorów może być uczestnik funduszu reprezentujący co najmniej 5% ogólnej liczby jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych. Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz prosić towarzystwo o wyjaśnienia. Statut funduszu może rozszerzać uprawnienia rady inwestorów.

 Rada inwestorów i zgromadzenie inwestorów

W funduszu inwestycyjny zamkniętym działa rada inwestorów jako organ kontrolny lub zgromadzenie inwestorów. Tryb działania rady inwestorów określa statut funduszu inwestycyjnego zamkniętego i regulamin uchwalony przez zarząd.

Rada inwestorów kontroluje realizację celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego i polityki inwestycyjnej oraz przestrzeganie ograniczeń inwestycyjnych. W tym celu członkowie rady inwestorów mogą przeglądać księgi i dokumenty funduszu oraz prosić towarzystwo o wyjaśnienia. W przypadku nieprawidłowości w realizacji celu inwestycyjnego, polityki inwestycyjnej lub zgodności z ograniczeniami inwestycyjnymi rada inwestorów wzywa spółkę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości i informuje Komisję Nadzoru Finansowego.

Rada inwestorów może podjąć decyzję o rozwiązaniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała o rozwiązaniu funduszu jest podejmowana, jeżeli uczestnicy za oddali co najmniej 2/3 ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych danego funduszu oddają głosy na rozwiązanie funduszu.

Zgromadzenie inwestorów odbywa się w siedzibie funduszu lub w innym miejscu wskazanym w statucie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgromadzenie inwestorów zwołuje towarzystwo zarządzające funduszem, ogłaszając je co najmniej 21 dni przed terminem zgromadzenia. Uczestnicy funduszu posiadający co najmniej 10% certyfikatów inwestycyjnych wydanych przez fundusz mogą złożyć wniosek o zwołanie zgromadzenia inwestorów, składając taki wniosek na piśmie do zarządu towarzystwa. Jeżeli zarząd towarzystwa nie zwoła zgromadzenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, sąd rejestrowy może zezwolić na zwołanie zgromadzenia na koszt towarzystwa uczestników, którzy to robią żądanie.