Czym jest specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty?

Rodzaje Funduszy

1297

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny działa na zasadach podobnych do funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO), opartych na tych samych przepisach ustawy, ale z pewnymi wyjątkami, dającymi większą elastyczność. Dzięki temu SFIO może w niektórych przypadkach, między innymi: 1) zawęzić krąg inwestorów; 2) określić warunki i terminy odkupu jednostek; 3) stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne dotyczące funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ); 4) inwestować do 100% swoich aktywów w jednostki jednego otwartego funduszu inwestycyjnego lub tytuły funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania. Inwestor Parasol SFIO działa z oddzielnymi subfunduszami w formule specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mają możliwość inwestowania do 100% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, co umożliwia łatwy dostęp do potencjalnych rynków, np. Turcja, Chiny, Indie, Brazylia lub złoto.

Uczestnicy funduszu

Statut specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego stanowi, że uczestnikami funduszu mogą być podmioty określone w statucie lub te, które spełniają warunki określone w statucie.

Statut specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego może również określać warunki, na jakich uczestnik może złożyć wniosek o odkup jednostki uczestnictwa przez fundusz, w tym w szczególności datę, w której uczestnik powinien powiadomić o swoim zamiarze złożenia wniosku o umorzenie jednostka uczestnictwa lub data, w której nastąpi zapłata za odkup tych akcji. jednostki.

Jeżeli statut specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego stanowi, że jego uczestnikami mogą być tylko:
1) osoby prawne;
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
3) osoby fizyczne, które dokonają jednorazowej wpłaty na fundusz w kwocie nie mniejszej niż równowartość w złotych 40 000 EUR, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski

  • w takim przypadku fundusz może, dokonując inwestycji majątkowych, stosować zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o ile statut tak stanowi.

Aktywa funduszu

Specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może inwestować aktywa funduszu w jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania z siedzibą za granicą, spełniające wymogi określone w art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, które zgodnie ze swoim statutem lub przepisami inwestują ponad 10% aktywów w jednostki innych otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania, jeżeli: zgodnie ze statutem funduszu uczestnikami funduszu nie mogą być fundusze otwarte fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne ani instytucje zbiorowego inwestowania z siedzibą za granicą zarządzaną przez spółkę zarządzającą funduszem lub podmiot z grupy kapitałowej towarzystwa.

Specjalistyczny otwarty fundusz inwestycyjny może inwestować ponad 20% swoich aktywów, ale nie więcej niż 50% wartości aktywów, w jednostki jednego otwartego funduszu inwestycyjnego lub akcje funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o których mowa w sztuce. 101 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jeżeli statut funduszu przewiduje to i wskazuje ten fundusz lub wspólną instytucję inwestycyjną.