Statut funduszu inwestycyjnego

ABC Inwestora

1253

Statut funduszu inwestycyjnego sporządzany jest w formie aktu notarialnego, określającego warunki działania funduszu inwestycyjnego. Statut obejmuje dane funduszu, towarzystwa, depozytariusza, innych podmiotów prowadzących znaczącą działalność na rzecz funduszu, np. zarządzanie portfelem, prowadzenie rejestrów / rejestrów uczestników, rachunkowość i inne.

Statut funduszu określa między innymi cel inwestycyjny, zasady polityki inwestycyjnej, możliwość i warunki wypłaty dochodu, koszty oraz sposób ich obliczania, częstotliwość i metody wyceny, kwotę oraz sposób płatności, prawa uczestników, udostępnianie informacji lub ogłaszanie zmian w samym statucie.