Sprzedaż

1534

Sprzedaż

Przekazanie towarów lub usług w zamian za zapłatę gotówkową lub przyrzeczenie zapłaty (tj. powstanie należności). Zgodnie z tą definicją sprzedaż nie jest więc jednoznaczna z wpływem gotówkowym. Choć często utożsamia się ją z przychodem, sprzedaż – w odróżnieniu od przychodu – typowo odzwierciedla wyłącznie podstawową działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Może się ona również odnosić się do fizycznej ilości sprzedanych towarów lub usług w ujęciu jednostkowym. W znaczeniu ekonomicznym sprzedaż jest miarą popytu rynku na ofertę przedsiębiorstwa. Graficznie, zależność wielkości sprzedaży od oferowanej ceny obrazuje krzywa popytu:

Sprzedaż

Poziom sprzedaży i jej trend (zwyżkujący lub malejący) to kluczowe wyznaczniki konkurencyjności przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że sprzedaż jest warunkiem koniecznym, lecz niewystarczającym dla zapewnienia opłacalności działalności i dobrych wyników finansowych. Pod tym względem większe znaczenie ma wysokość zysku i stabilność kontynuacji działalności. Patrz również analiza koszt-wolumen-zysk.

Sprzedaż* (żargon)

„Odkryliśmy, że aby zwiększyć zysk netto (bottom line) nie można koncentrować się jedynie na sprzedaży (top line)” („Financial Times”, 16 października 1999).

*Po angielsku określenie „top line” oznaczające ‘sprzedaż’ (dosłownie ‘górną linię’ – w domyśle: w rachunku zysków i strat) jest przeciwieństwem określenia „bottom line” oznaczającego ‘zysk netto’ (dosłownie ‘dolną linię’ w rachunku zysków i strat [przyp. tłum.]).

Sprzedaż fikcyjna

Oszustwo mające na celu zwiększenie zysku przez zawyżenie przychodów. Możne obejmować wysyłkę towarów do nieistniejących klientów lub wysyłkę do faktycznych klientów, którzy nie złożyli zamówienia (i następnie zwrócą towary). Błędy związane z rozdzieleniem pozycji należących do różnych okresów mogą również doprowadzić do przeniesienia przychodu na wcześniejszy okres. Fikcyjną sprzedaż wykrywa się na podstawie braku zamówień zakupu, wpływów środków pieniężnych i braku lub niekompletności otrzymanych potwierdzeń sald. Patrz również fakturowanie z góry.