Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

1469

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

Prowadzony przez duże międzynarodowe korporacje typ sprawozdawczo- ści, która wykracza poza tradycyjną sprawozdawczość finansową, by ująć również ocenę wpływu działalności, produktów i usług przedsiębiorstwa na środowisko naturalne, sytuację społeczną oraz gospodarkę. Koncepcja „zrównoważonego rozwoju” polega na osiąganiu bieżących wyników bez narażania na szwank przyszłego rozwoju przedsię- biorstwa i interesów stron trzecich. Sprawozdawczość w tym zakresie opiera się na zało- żeniu, że odpowiedzialność przedsiębiorstw o zasięgu globalnym wykracza poza obowią- zek nadzoru właścicielskiego i dbania o interesy akcjonariuszy. Jest ona wspierana przez Global Reporting Initiative (Inicjatywę ds. Sprawozdawczości Globalnej; patrz www. globalreporting.org) – międzynarodowe zrzeszenie przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego oraz organizacje o charakterze niezarobkowym, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. Patrz również Inicjatywa ds. Sprawozdawczości Globalnej, ryzyko utraty reputacji.

Budowanie zaufania