Co to jest umowa kupna i sprzedaży?

786

Umowa kupna i sprzedaży jest prawnie wiążącą umową, która określa, w jaki sposób udział partnera w firmie może zostać przeniesiony, jeśli partner umrze lub w inny sposób odejdzie z firmy. Najczęściej umowa kupna i sprzedaży stanowi, że dostępny udział zostanie sprzedany pozostałym partnerom lub spółce.

Jak działa umowa kupna i sprzedaży

Umowy kupna i sprzedaży są powszechnie stosowane przez spółki jednoosobowe, spółki osobowe i zamknięte korporacje w celu zapewnienia płynnego przejścia własności, gdy każdy partner umrze, przejdzie na emeryturę lub zdecyduje się odejść z firmy.

Umowa kupna i sprzedaży wymaga, aby udział w spółce został sprzedany spółce lub pozostałym członkom firmy zgodnie z ustaloną formułą.

W przypadku śmierci partnera, muszą oni wyrazić zgodę na sprzedaż.

Zrozumienie umów kupna i sprzedaży

Istnieją dwie popularne formy umów:

  • W umowie kupna-sprzedaży pozostali właściciele kupują część firmy przeznaczonej na sprzedaż.
  • W umowie o wykupie jednostka gospodarcza kupuje udziały w przedsiębiorstwie.

Niektórzy partnerzy wybierają połączenie tych dwóch składników, przy czym niektóre części są dostępne do kupienia przez poszczególnych partnerów, a pozostała część jest kupiona przez partnerstwo.

Aby zapewnić dostępność środków, partnerzy w firmie zwykle kupują polisy ubezpieczeniowe na życie u innych partnerów. W przypadku śmierci wpływy z polisy zostaną wykorzystane na zakup udziałów biznesowych zmarłego.

W przypadku śmierci jednego właściciela kluczowy pracownik może zostać wyznaczony na nabywcę lub następcę.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Partnerzy powinni współpracować zarówno z prawnikiem, jak i certyfikowanym księgowym przy tworzeniu umowy kupna i sprzedaży.

Kluczowe uwagi w umowach kupna i sprzedaży

Umowy kupna i sprzedaży mają na celu pomóc partnerom w zarządzaniu potencjalnie trudnymi sytuacjami w sposób, który chroni firmę oraz ich interesy osobiste i rodzinne.

Na przykład umowa może ograniczać właścicieli do sprzedawania swoich udziałów inwestorom zewnętrznym bez zgody pozostałych właścicieli. Podobną ochronę można zapewnić w przypadku śmierci partnera.

Typowa umowa może przewidywać, że udział zmarłego partnera zostanie odsprzedany firmie lub pozostałym właścicielom. Zapobiega to sprzedaży udziałów osobie z zewnątrz.

Oprócz kontroli własności przedsiębiorstwa, umowy kupna i sprzedaży określają środki, które należy zastosować przy ocenie wartości udziału partnera. Może to mieć zastosowanie poza kwestią kupna i sprzedaży akcji. Na przykład w przypadku sporu między właścicielami o wartość firmy lub interesy partnera, zastosowane zostaną metody wyceny zawarte w umowie kupna i sprzedaży.

DO ZAPAMIĘTANIA

  • Umowy kupna i sprzedaży określają, w jaki sposób można przenieść udział partnera w przedsiębiorstwie w przypadku jego śmierci lub odejścia.
  • Umowy kupna i sprzedaży mogą również określać sposób ustalania wartości przedsiębiorstwa.
  • Umowy kupna i sprzedaży krzyżowej pozwalają pozostałym właścicielom na zakup interesów zmarłego lub sprzedającego właściciela.
  • Umowy kupna i sprzedaży z tytułu umorzenia nakładają na jednostkę gospodarczą obowiązek nabycia udziałów.