Wezwanie do sprzedaży akcji

835

Wezwanie do sprzedaży akcji jest, w skrócie, propozycją nabycia akcji spółki będącej przedmiotem wezwania, skierowaną przez wzywającego do akcjonariuszy tej spółki.

W zgodności z polskim prawem, w określonych sytuacjach, podmiot, który nabył lub zamierza nabyć akcje spółki dopuszczonej do publicznego obrotu, zobowiązany jest do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki. Wezwanie musi być przeprowadzone za pośrednictwem domu maklerskiego. Treść wezwania określa rodzaj akcji, ich liczbę, proponowaną cenę, termin realizacji oraz rozliczenia w ramach wezwania, a także inne dane wymagane przepisami prawa.

Szczegółowe informacje o tym, jakie elementy powinny być zawarte w wezwaniu zawarte są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków ich nabywania. działań wynikających z tych wezwań.

Kiedy powstaje konieczność ogłoszenia wezwania?

1) Nabycie szeregu akcji spółki publicznej skutkujące zwiększeniem udziału w całkowitej liczbie głosów większej niż:

  • 10% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez dany podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce jest mniejszy niż 33%,
  • 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%.

-może nastąpić wyłącznie w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji w liczbie nie mniejszej niż odpowiednio 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.

Jeżeli w okresie, o którym mowa powyżej, udział w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów, w wyniku zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od dnia zajścia tego zdarzenia, zbyć taką liczbę akcji, która spowoduje zwiększenie udziału odpowiednio o nie więcej niż 10% lub 5% ogólnej liczby głosów.

Cena akcji proponowana w wezwaniu:

jeżeli którakolwiek z akcji spółki znajduje się w obrocie na rynku regulowanym, nie może ona być niższa od tej wartości:

  • średniej ceny rynkowej w okresie 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie którego akcje były przedmiotem obrotu na rynku podstawowym, lub
  • średnia cena rynkowa w krótszym okresie – jeżeli akcje spółki były przedmiotem obrotu na rynku podstawowym przez okres krótszy niż określony w ustawie.

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny w ten sposób, lub w przypadku spółki, w stosunku do której wszczęto postępowanie układowe lub upadłościowe, nie może ona być niższa od ich wartości godziwej.

Cena akcji proponowana w wezwaniu nie może być również niższa niż: najwyższa cena, jaką podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania, jego podmioty zależne lub dominujące albo podmioty będące stronami zawartej z nim umowy, zapłacona w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania, albo najwyższa wartość rzeczy lub praw, jakie podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania lub podmioty, o których mowa powyżej, wyemitowały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w wezwaniu?

Aby sprzedać akcje w wezwaniu, należy być właścicielem akcji spółki objętych wezwaniem i złożyć dyspozycję sprzedaży akcji. Dyspozycja sprzedaży akcji w wezwaniu powinna zostać złożona w Domu Maklerskim, w którym inwestor posiada akcje. Po złożeniu dyspozycji, inwestor otrzymuje świadectwo depozytowe jako dowód blokady akcji na sprzedaż w ramach wezwania. Otrzymane świadectwo depozytowe należy złożyć u pośrednika w wezwaniu. W dniu rozliczenia transakcji na rachunku Inwestora powinny się pojawić środki ze sprzedaży akcji w wezwaniu.