Zysk na akcję (EPS) – Co to jest zysk na akcję?

2242

Zysk na jedną akcję (ang. earnings per share, EPS) to kwota zysku przypadająca na każdą akcję przedsiębiorstwa. W przypadku, gdy struktura kapitałowa przedsiębiorstwa obejmuje instrumenty zamienne (np. obligacjeakcje uprzywilejowane oraz opcje), przy obliczaniu kwoty zysku na jedną akcję należy uwzględnić oddziaływanie efektu rozcieńczenia.

Podstawowymi kategoriami zysku na jedną akcję są:

Zysk na jedną akcję

W odróżnieniu od wskaźników finansowych, będących narzędziami analitycznymi, kalkulacja zysku na jedną akcję jest ściśle zdefiniowana przez standardy rachunkowości. Zysk na jedną akcję jest również jedną z najszerzej stosowanych miar na rynku papierów wartościowych oraz głównym czynnikiem wpływającym na cenę akcji.

  • Zysk na akcję (EPS) może być zdefiniowany jako zysk netto na jedną akcję.
  • Wskazuje on kwotę zysku netto na jedną akcję.

Wzór

Zysk na akcję jest obliczany poprzez podzielenie zysku spółki pomniejszonego o wypłacone dywidendy przez sumę wszystkich akcji.

Zysk na akcję (EPS) - wzór

W działalności inwestycyjnej do jego obliczania przyjmuje się zazwyczaj dwie formuły:

  • zysk netto z ostatnich czterech kwartałów dzielony przez liczbę akcji na koniec ostatniego kwartału,
  • zysk netto z ostatniego kwartału dzielony przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec kwartału.

Zysk na akcję jest popularnym wskaźnikiem rentowności spółki, który powinien być dokładnie przeanalizowany przez inwestorów przed podjęciem decyzji o zakupie akcji spółki. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższy jest zysk na akcję, tym więcej zysku dana spółka generuje. Ponadto oznacza to, że firma ma więcej środków na dystrybucję wśród udziałowców.

Zysk na akcję – przykład

Załóżmy, że spółka ma w obiegu 2 000 000 akcji, a jej zysk za dany rok po odliczeniu dywidendy wyniósł 6 000 000 PLN. EPS = 6.000.000 PLN / 2.000.000 akcji, co daje 3 PLN/akcję.

Jak interpretować wynik?

EPS w wysokości 3 zł/akcję oznacza, że jedna akcja danej spółki ma 3 zł zysku netto.

Jak można się domyślać, najlepiej dla inwestora, gdy wskaźnik ten ma wysoką wartość. Co może mieć na niego wpływ? Zakłada się, że ważna jest tu liczba dużych inwestycji, możliwości rozwoju, wydatki na reklamę, a także staż i wielkość samej firmy. Każdy z tych czynników wpływa na rentowność firmy, a w konsekwencji na wysokość zysku netto na akcję.

O czym informuje wskaźnik zysk na akcję?

Zysk na akcję jest wskaźnikiem informującym inwestora o tym, jaki zysk w danym roku wypracował zainwestowany przez niego kapitał. Jak już wspomnieliśmy, im wyższy EPS, tym lepiej. Dlaczego? Wysoka wartość wskaźnika oznacza, że firma prosperuje i osiąga wysokie zyski.

Im wyższy zysk na akcję, tym większe prawdopodobieństwo, że firma będzie stosować przyjazną politykę dywidendową w przyszłości. Ale to nie wszystko. Kiedy wskaźnik jest wysoki, spółka staje się atrakcyjna dla inwestorów, więc cena jej akcji zaczyna rosnąć, więc inwestorzy, którzy już je mają, zaczynają zarabiać pieniądze.

Co ważne, analizując wartości EPS z kilku kolejnych okresów można ocenić, jak zmienia się rentowność spółki. Może to być tendencja wzrostowa, spadkowa lub stabilna. Należy zwrócić uwagę na fakt, że nie należy porównywać rentowności różnych firm na podstawie tego wskaźnika. Dlaczego? Sprawa jest prosta. Ceny akcji znacznie się różnią, co sprawia, że wartości te nie są porównywalne.

Dobrze jest pamiętać, że rosnące zyski firmy często przekładają się na wzrost ceny akcji, ale nie jest to regułą. Decyzję o zakupie danego instrumentu najlepiej podjąć nie na podstawie jednego wskaźnika, ale na podstawie wszechstronnej analizy fundamentalnej lub technicznej.