Wpływ PKB na cenę waluty

1127

Podejmowanie właściwych decyzji związanych z handlem walutami nie jest wspomagane przez twoje własne myśli, ale na przykład fundamentalną analizę. Korzystając z najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, można przewidzieć kierunek wahań kursów walutowych. Dotyczy to między innymi PKB.

Analiza fundamentalna, oprócz analizy technicznej, jest najczęściej wykorzystywana do identyfikowania trendów, które mogą zostać uwzględnione w przyszłości w przypadku określonych walut. Opiera się na kilku wskaźnikach (między innymi: stopa bezrobocia, inflacja, stopy procentowe, stopa bezrobocia), wśród których istotną rolę odgrywa PKB.

Czym jest PKB

PKB (produkt krajowy brutto) to koncepcja ekonomiczna mierząca dochód narodowy. Obejmuje całkowitą wartość towarów końcowych i usług, które zostały wyprodukowane w danym kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej akceptowaną jednostką jest okres roku). Jest to zatem suma kilku czynników, spośród których można wymienić między innymi:
• saldo handlowe – zdefiniowane jako różnica między eksportem a importem,
• wydatki przedsiębiorstwa – w tym, czy są one zwiększone czy zmniejszone,
• wydatki konsumenckie – w tym informacje dotyczące tego, jak, ile i na co ludzie wydają pieniądze.
I chociaż wydaje się, że jest to dość ogólny wskaźnik, naprawdę dokładnie odzwierciedla stan gospodarki.

Wpływ na rynek walutowy

Można założyć, że istnieje ogólnie akceptowany związek: gdy kurs wymiany zostanie zwolniony, wzrost PKB powoduje również wzrost kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych.

W rzeczywistości powinno to odnosić się do relatywnie większego wzrostu PKB niż odnotowany w innych gospodarkach. W przypadku stałego kursu walutowego taki wzrost PKB powinien stanowić presję na przeszacowanie kursu walutowego.

Stan gospodarki i kurs walutowy

Oczywiste jest, że stan gospodarki ma ogromny wpływ na zmiany kursu walut w danym kraju. Jeśli więc dany kraj ma wysoki PKB, wskazuje to na jego dobrą kondycję. A ponieważ gospodarka jest silniejsza, zainteresowanie inwestorów danym krajem jest większe. W rezultacie rośnie popyt na walutę, co z kolei przekłada się na wzrost wartości / kursu walutowego / ceny.

  • Wzrost eksportu przekłada się na rosnące tempo
  • Okazuje się, że wzrost eksportu może być odpowiedzialny za poprawę wartości waluty. Jak to wytłumaczysz? Jeśli zagraniczni odbiorcy zamierzają kupować towary z Polski, muszą uzyskać lokalną walutę. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania rośnie również kurs walutowy.
  • Zwiększone inwestycje zwiększają kurs walutowy
  • Jak wspomniano powyżej, stabilna sytuacja gospodarcza kraju (wysoki wskaźnik PKB) zachęca inwestorów. To z kolei przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na walutę. W ten sposób zwiększa się wartość pieniądza, aw rezultacie wzrasta kurs wymiany.
  • Jeśli PKB wzrośnie, kurs wymiany wzrośnie
  • Aby przewidzieć wahania kursów walut, warto zastosować wskaźnik PKB, na którym oparta jest podstawowa analiza. Jak widać z powyższego, wzrost produktu krajowego brutto z okresu na okres najczęściej powoduje umocnienie waluty.
  • Warto jednak pamiętać, że zbyt duży wzrost kursu walutowego (aprecjacja) może spowodować spadek PKB lub wyraźne spowolnienie jego wzrostu.