Zachowanie cen akcji

2186

Zachowanie cen akcji oznacza zmienność ich cen oraz związane z nimi uwarunkowania występujące na aktywnych rynkach giełdowych. Ze względu na wielkie środki zaangażowane w obrót giełdowy inwestorzy na całym świecie poświęcają zachowaniu cen akcji ogromną uwagę. Istnieje w tym zakresie kilka podstawowych teorii:

Jak zachowują się ceny akcji.

Jeżeli spełnione są określone warunki (przejrzystość informacji, niskie koszty transakcji i konkurencyjni agenci), rynki giełdowe generalnie okazują się efektywne – w tym sensie, że ceny akcji można racjonalnie wytłumaczyć na podstawie dostępnych informacji. Oznacza to, że teoria losowości i związana z nią hipoteza rynku efektywnego sprawdzają się w praktyce. Ponieważ trendów nie da się przewidzieć (a przynajmniej nie ma na to konsekwentnej metody), nie da się również „przechytrzyć rynku”. Z drugiej jednak strony kwestia ta zależeć może od stopnia jego efektywności. Dowodem na to są przypadki pojedynczych inwestorów, którym udaje się osiągnąć zwrot z inwestycji znacznie przekraczający średnią rynkową. Również zjawisko wahań cenowych dowodzi, że rynek może zostać zaskoczony lub wręcz ulec panice – nawet jeżeli jego ekonomiczne fundamenty pozostają stabilne. Patrz ryzyko rynkowe.