Zaktualizowane roczne przepływy pieniężne

1125

Zaktualizowane roczne przepływy pieniężne

Zamiana zmiennych wielkości przyszłych przepływów pieniężnych na ich odpowiednik w postaci wartości bieżącej, równej przepływom rocznym. W ten sposób można dokonać porównania przepływów planowanych na różne lata. Obliczenie wymaga dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych, co sprowadza je do ich wartości bieżących, a następnie przekształca się je w wartość równą rocznym przepływom pieniężnym pomnożonym przez wskaźnik dyskonta dla szeregu płatności.

Ekwiwalent rocznych przepływów pieniężnych - przykład

Zaktualizowane roczne przepływy pieniężne są przydatne w razie konieczno- ści dokonania wyboru pomiędzy projektami o różnej długości użytkowania (np. czy powinniśmy kupić sprzęt, który będzie wymagał wymiany co 4 czy 5 lat).