Zaniedbanie

1914

Zaniedbanie

Nieodpowiedzialność przejawiająca się popełnieniem błędu lub niedopatrzeniem skutkującym poniesieniem szkód przez osoby trzecie. Zaniedbania w wykonywaniu zawodu i prowadzeniu działalności gospodarczej to przede wszystkim skutki przeoczeń, bezmyślności i niedbalstwa. Poważniejszym przypadkiem jest zaniedbanie popełnione z premedytacją, które jest karane sądownie. Zaniedbanie sprowadza się do popełnienia karygodnego błędu; jak jednak odróżnić taki błąd od „nieumyślnej” omyłki, skoro ocena sytuacji finansowej z natury obcią- żona jest pewną dozą subiektywności? Nie istnieje żadna definicja dokonująca jasnego rozróżnienia, stąd częsta potrzeba występowania na drogę sądową. Oczywiście istotne znaczenie ma tutaj zakres spowodowanych szkód. Innym kryterium jest oczekiwana norma staranności, sformułowana na podstawie ustalenia, co „rozsądna” lub „rozważna” osoba uczyniłaby w danych okolicznościach. Zaniedbanie jest kwestią szczególnie kontrowersyjną w pracy przedstawicieli wolnych zawodów oraz osób, na których ciąży obowiązek powierniczy. Biegli rewidenci często muszą bronić się przed zarzutami popełnienia zaniedbania w przypadkach nieskuteczności audytu.

Zaniedbanie

Zaniedbanie, kwalifikacja prawna (USA)

Definicja określająca cechy kwalifikujące dany przypadek zaniedbania pod odpowiedzialność karną. Jeżeli np. dokonana przez zarząd błędna ocena była wynikiem zaniedbania, w wyniku którego strony materialnie zainteresowane wynikami przedsiębiorstwa poniosły szkody, członkowie zarządu mogą zostać pozwani do sądu. Prawna definicja zaniedbania jest konieczna dla zmotywowania decydentów do działania w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Zob. konflikty w stosunkach agencyjnych oraz lekkomyślność, kwalifikacja prawna.

Zaniedbanie wspólne

Istniejąca w wielu systemach prawnych koncepcja, zgodnie z którą strona może być uznana za częściowo odpowiedzialną za zaniedbanie i w rezultacie może ponosić częściowy ciężar winy i kary. W przypadku biegłego rewidenta, sąd może stwierdzić, że nieskuteczność audytu przyczyniła się częściowo, choć nie całkowicie, do poniesienia strat finansowych przez poszkodowanych. Zobacz także zasada współwinnego i współsprawcy.