Zdrowy system bankowy

1187

Zdrowy system bankowy – Sound Banking System – Słowo sound niesie w tym kontekście kilka różnych konotacji; przypisuje mu się szereg znaczeń pozwalających na wyciągnięcie wielu wniosków. Termin nie jest w 100% równoznaczny z „bezpieczeństwem”; popularny związek frazeologiczny safe and sound („bezpieczny i zdrowy”) wyraźnie różnicuje te dwa słowa. W szerszym kontekście sugeruje coś zdrowego, dobrze funkcjonującego, mądrego (np. sound judgment – „mądry osąd”), a być może nawet opłacalnego. Ma konotacje ilościowe (ile?) i jakościowe (czy dobrze?). Przyjmijmy więc to bogactwo perspektyw i zdefiniujmy, że „zdrowy system bankowy” jest bezpieczny, czyli odporny na bankructwo, oraz sprawnie funkcjonuje w szerszym kontekście społeczno-gospodarczym. Rozszerzenie tej definicji doprowadzi nas do wniosku, że zdrowy system bankowy to kombinacja cech banków krajowych, organów regulacyjnych oraz infrastruktury społeczno-gospodarczej, które pozwalają poszczególnym bankom, czy wręcz je zmuszają do stworzenia organizmu będącego niezawodnym, stabilnym i produktywnym składnikiem gospodarki rynkowej. Zdrowy system bankowy charakteryzują więc następujące kryteria, ujęte w tabeli:

Zdrowe systemy bankowe

Bagehot trafnie porównał zdrowy system bankowy do kolei: ważna jest tutaj bowiem terminowa dostawa dużych transz kapitału do wszystkich spełniających kryteria przewoźników; za niewygórowaną cenę, ale wzdłuż sprawdzonych szlaków i zgodnie z określonymi uregulowaniami. W innym, węższym sensie, soundness („zdrowie”) sprowadza się po prostu do bezpieczeństwa oraz siły finansowej (np. adekwatności kapitałowej, płynności, rentowności itd.). Stąd pochodzi popularne powiedzenie angielskie sound financial condition („zdrowa, stabilna, sytuacja finansowa”). Przeanalizujmy pod tym kątem nasz przykładowy Scotiabank, który według jednego z badań znalazł się wśród najbezpieczniejszych banków na świecie.

Dzięki zrównaniu zdrowia z bezpieczeństwem możemy uzyskać obiektywny wynik. Powyższy ranking oparty jest na relatywnych ratingach kredytowych banku podanych przez trzy największe agencje ratingowe.

Bezpieczeństwo w liczbach

Niestety bankowiec kierujący się zasadami „zdrowej bankowości” to nie ktoś, kto jest w stanie przewidzieć niebezpieczeństwom i go uniknąć, lecz osoba, która ponosząc, porażkę robi to w sposób konwencjonalny i ortodoksyjny – wraz z innymi bankowcami – przez to nikt nie może zrzucić na niego odpowiedzialności.

J.M. Keynes, 1931