Analiza rentowności według klientów

1829

Analiza rentowności według klientów

Sporządzane dla potrzeb zarządu zestawienie, wyszczególniające kwoty zysku według klientów lub grupy klientów. Zestawienie takie powinno koncentrować się zarówno na przychodach, jak i kosztach – przy czym najwięcej trudności przysparza zazwyczaj ustalenie kosztów wiążących się z poszczególnymi klientami. Dla celów analizy, bardziej użyteczne od dokonywania arbitralnej alokacji kosztów jest zastosowanie rachunku kosztów działań koncentrującego się na poszczególnych czynnościach koniecznych do sprzedania produktu lub usługi. Analiza rentowności według klientów jest niezwykle przydatna dla ustalenia, którzy klienci warci są zachodu, a których należy unikać. W przypadku klientów przynoszących niezadowalający zysk, sprzedawca ma do wyboru kilka możliwości: może próbować wpłynąć na ich sposób zaopatrywania się, skłonić do zaakceptowania wyższych cen lub po prostu zachęcić do zmiany dostawcy.

Analiza wewnętrzna

Podejmowane przez biegłych rewidentów działania w zakresie sprawdzania, oceny i szkolenia innych biegłych rewidentów w ramach narzuconej sobie kontroli jakości. Zwykle weryfikacja taka koncentruje się na analizie konkretnych kwestii, jak plany badania sprawozdań finansowych, dowody badania oraz dokumentacja robocza. Duże profesjonalne firmy księgowe prowadzą takie weryfikacje wewnętrznie, np. pomiędzy biurami. Z drugiej strony, reformy rachunkowości propagowane np. przez AICPA w USA, zalecają przeprowadzanie weryfikacji przez odrębne firmy księgowe. W USA po aferze z Enronem i uchwaleniu ustawy Sarbanes-Oxley, nawet weryfikacja dokonana przez konkurencyjną firmę uznawana jest za niewystarczającą ochronę interesu publicznego i musi być uzupeł- niona niezależnymi analizami prowadzonymi przez Radę Nadzoru Rachunkowości Spółek Publicznych.