Sprawozdawczość segmentów

1414

Sprawozdawczość segmentów

Zawarte w informacji dodatkowej rozbicie wybranych sumarycznych danych na odrębne części, według lokalizacji geograficznej, rodzaju działalności lub sposobu zarzą- dzania jednostką. Zwykle standardy rachunkowości wymagają podziału na segmenty informacji dotyczących przychodu, zysku z działalności operacyjnej oraz sumy aktywów. Ponieważ dany segment może nie posiadać odrębnej osobowości prawnej, jego zdefiniowanie (jako jednostki zależnej, wydziału, jednostki sprawozdawczej, ośrodka zysku, grupy klientów itp.) wymaga dokonania indywidualnej oceny w oparciu o pewne wskazówki (procent całkowitej sprzedaży, aktywów itp.). W skrajnych przypadkach sprawozdawczość segmentów może wyodrębniać dane o poszczególnych aktywach, co zamiast rozja- śniać obraz, wprowadza chaos. Segment powinien być więc wyodrębniony według swojego znaczenia ekonomicznego (w odróżnieniu od koncepcji „działalności”, określanej dla potrzeb działalności zaniechanej według kryteriów fizycznych, operacyjnych i sprawozdawczych). Sprawozdawczość segmentów jest niezwykle istotna w analizie finansowej przedsiębiorstw prowadzących zróżnicowaną działalność gospodarczą na wielu różnych rynkach. Ukazując związek wyników finansowych z poszczególnymi rynkami, sprawozdawczość segmentów daje obraz przedsiębiorstwa jako sumy poszczególnych jego części. Jest ona także istotnym narzędziem wykorzystywanym do oceny ryzyka, jakości zysku oraz przyszłych trendów. Patrz również działalność zaniechana