Na czym polega usługa Asset Management?

1825

Inwestorzy poszukujący indywidualnych inwestycji mieli prawdopodobnie okazję dowiedzieć się, jak działa asset management czyli usługa zarządzania aktywami. Usługa ta, która do niedawna była oferowana wyłącznie klientom z sektora bankowości prywatnej, jest teraz dostępna dla osób o niższej wartości portfela. Zarządzanie aktywami może być alternatywą dla funduszy inwestycyjnych dla wielu inwestorów.

Strategie zarządzania aktywami mogą występować w różnych formach, w różnych obszarach:

  • Zarządzanie aktywami finansowymi – fundusze inwestycyjne;
  • Enterprise Asset Management – środki trwałe dla organizacji;
  • Zarządzanie zasobami infrastruktury – infrastruktura publiczna, taka jak drogi i mosty;
  • Zarządzanie aktywami publicznymi – szkoły, parki;
  • Zarządzanie zasobami IT – sprzęt i oprogramowanie;
  • Zarządzanie aktywami cyfrowymi – kolekcje informacji.

Chociaż istnieje wiele form zarządzania aktywami, w tym artykule skupiono się na zarządzaniu aktywami finansowymi.

Proces zarządzania aktywami jest zwykle prowadzony przez profesjonalistę zwanego menedżerem aktywów lub inwestycji. Ich celem jest zapewnienie, że aktywa są zarządzane i zbywane w możliwie najbardziej opłacalny sposób. Dobry zarządzający aktywami zajmie się zasobami innych ludzi w sposób, który generuje zysk lub przynajmniej zmniejsza ryzyko finansowe.

Asset management wymaga rzetelnej wiedzy na temat działań rynkowych w celu maksymalizacji wartości aktywów. Zarządzający aktywami może być jednoosobowym właścicielem lub wyspecjalizowaną firmą. Niektóre firmy zarządzające ryzykiem składają się z zespołów ekspertów zajmujących się różnorodnymi portfelami i profilami klientów. Główną ideą jest zapewnienie długoterminowych korzyści wzrostu finansowego przy minimalnym ryzyku.

Zazwyczaj klienci poszukujący specjalistów w zakresie zarządzania aktywami to osoby zamożne, fundusze emerytalne, korporacje i podmioty rządowe. Na przykład zarządzający aktywami może być odpowiedzialny za szeroko zakrojone badania i wybór najlepszych opcji inwestycyjnych dla swoich klientów.

Portfele mogą obejmować różnorodne instrumenty finansowe, takie jak nieruchomości, fundusze wspólnego inwestowania, obligacje, akcje, instrumenty pochodne, towary, akcje, metale szlachetne i kryptowaluty.

W zależności od kontekstu strategie zarządzania aktywami mogą odnosić się do tak zwanego zarządzania aktywnego lub zarządzania pasywnego. Aktywne zarządzanie odnosi się do zarządzających funduszami lub brokerów, którzy aktywnie handlują na rynkach finansowych, dążąc do czerpania zysków z rynków niedźwiedzi i hossy. Natomiast pasywne zarządzanie to strategia inwestycyjna, która nie wymaga aktywnego zaangażowania.

Jak działa asset management w praktyce

Asset management dotyczy zarządzania inwestycjami. W zarządzaniu aktywami menedżerowie podejmują decyzje, budują portfele i dokonują transakcji na aktywach w celu wygenerowania jak najwyższych stóp zwrotu w ramach strategii inwestycyjnej wybranej przez.

Na początku współpracy ze spółką oferującą usługę asset management, inwestor określa strategię inwestycyjną, którą mają realizować zarządzający aktywami. W zależności od wielkości i potrzeb inwestora może to być strategia dostosowana do profilu inwestycyjnego lub indywidualna strategia dostosowana do wymagań inwestora. Strategia inwestycyjna określa, w jaki sposób zarządzający będą prowadzić inwestycję. Czynią to na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania aktywami udzielonego im przez inwestora. Posiadając pełnomocnictwo i znając wymagania określone w strategii, zarządzający rozpoczynają budowę portfela na rachunku maklerskim inwestora (zarządzanie aktywami odbywa się na rachunku maklerskim należącym do inwestora, a wszystkie aktywa pozostają jego własnością). W skład portfela mogą wchodzić akcje, obligacje, ETF i inne instrumenty inwestycyjne. Zarządzający na bieżąco oceniają poszczególne aktywa i dokonują transakcji.

Jak działa asset management, a jak fundusze inwestycyjne

Asset management jest inwestycją indywidualną. Inwestor posiada własne konto maklerske, wszystkie aktywa są nabywane w jego imieniu. Inwestycja należy do inwestora, a zarządzający są upoważnieni do inwestowania w jego imieniu. W przypadku funduszy inwestycyjnych wszystkie aktywa należą do funduszu, a uczestnik staje się współwłaścicielem ułamka aktywów funduszu. W związku z tym nie jest on właścicielem konkretnych aktywów. W przypadku tradycyjnego zarządzania aktywami, inwestor otrzymuje szczegółowy miesięczny raport na temat zawartości portfela oraz transakcji dokonywanych na portfelu. Dzięki temu z opóźnieniem może dowiedzieć się, jakie aktywa znajdowały się w jego portfelu i jakie decyzje podjął zarządzający. W przypadku korzystania z usługi asset managementu, inwestorzy mogą śledzić decyzje menedżerów, skład portfela i wyniki inwestycyjne online za pośrednictwem internetowego konta inwestycyjnego. W przypadku funduszy inwestycyjnych, szczegółowy skład portfela można znaleźć tylko w sprawozdaniach finansowych przygotowywanych co sześć miesięcy. Informacje te są zatem bardzo ograniczone i nieaktualne w dniu publikacji.

Jak zacząć inwestować w asset management

W większości przypadków, aby móc korzystać z asset management, trzeba mieć co najmniej milion złotych na inwestycje. Jest także sporo firm oferujących asset management od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Inwestycja asset management zwykle rozpoczyna się od wizyty w oddziale banku lub domu maklerskim, z którego oferty chcesz skorzystać.

Strategie inwestycyjne w asset management

W ofercie firm asset management można znaleźć standardowe strategie (polityka inwestycyjna jest taka sama dla wszystkich, którzy z nich korzystają) oraz strategie przygotowane na indywidualne potrzeby (zazwyczaj dostępne dla inwestorów posiadających fundusze znacznie wyższe niż progi wejścia). Strategie w asset management mają zwykle zdefiniowany skład portfela modelowego, który jest utrzymywany przez zarządzających. Przykładowo, jeśli dana strategia ma dopuszczalny udział akcji w przedziale 40 – 60% wartości portfela, zarządzający utrzymują portfel w taki sposób, że nie zawiera on mniej niż 40% akcji (zazwyczaj w okresach spowolnienia gospodarczego na rynkach), ani więcej niż 60% akcji (w okresach wzrostu na rynkach akcji). Oznacza to, że w portfelu zawsze znajdują się akcje, ale o tym, jakie są spółki i jaki jest ich udział, decydują menedżerowie.

Strategie asset management mogą odzwierciedlać profil inwestora lub pełnić funkcję wybraną przez inwestora. Na przykład, jeśli inwestor ma zrównoważony profil, może wybrać zrównoważoną strategię (odzwierciedlającą jego profil) lub strategię zarządzania aktywami, która obejmuje agresywną część portfela (wybór strategii opartej na akcjach) oraz konserwatywną część dotyczącą depozytów.

Wyniki firm asset management

Gazeta Giełdy Parkiet przygotowuje kwartalnie wyniki spółek zarządzających aktywami. Lista zawiera szczegółowe wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych oferowanych przez firmy inwestycyjne. W najnowszej tablicy wyników (13 maja 2013 r.) wzrost i agresywne strategie wzrostu Money Makers zajęły 2. i 3. miejsce w kategorii strategia kapitałowa (do 65%). Strategia zrównoważonego rozwoju zajęła 3 miejsce w strategii kapitałowej (40% do 65%). Strategia kapitałowa zajęła 6. miejsce wśród 22 porównywanych strategii kapitałowych spółek, które zdecydowały się ujawnić swoje wyniki.