Zarządzanie aktywami

2888

Zarządzanie aktywami (ang. asset management) należy do usług oferowanych przez instytucje finansowe skierowanych głównie do klientów instytucjonalnych oraz grypy najzamożniejszych klientów indywidualnych.

Zarządzanie aktywami to także usługa oferowana przez domy maklerskie i banki, w której zespól licencjonowanych doradców inwestycyjnych przejmuje ciężar zarządzania aktywami w ramach wybranych przez klienta strategii inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka.

W ramach usługi zarządzania aktywami instytucja finansowa inwestuje środki klienta w instrumenty rynku kapitałowego lub inne instrumenty finansowe.

Zalety usługi zarządzania aktywami

 • Usługa Zarządzania Aktywami skierowana jest do osób szukających atrakcyjnych
  i alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wychodzących poza polski rynek;
 • Inwestycja głównie w akcje spółek, indeksy giełd zagranicznych oraz fundusze typu ETF;
 • Wybór produktów i dopasowanie do profilu ryzyka i potrzeb inwestycyjnych klienta;
 • Klienci posiadają na bieżąco dostęp do wyceny swojego portfela;
 • Inwestowanie na rynkach zagranicznych uniezależnia wyniki od sytuacji na GPW i umożliwia lepszą dywersyfikację portfela.

Filozofia inwestycyjna

Filozofia inwestycyjna opiera się na budowaniu zdywersyfikowanego portfela ze znacznym udziałem rynków zagranicznych. Proces inwestycyjny daje możliwość wyboru spółek lub rynków oraz dywersyfikacji portfela klienta i opiera się na dokładnej analizie trendów makroekonomicznych, na podstawie których firmy inwestycyjne wybierają najbardziej atrakcyjne klasy aktywów (akcjeobligacje, indeksy giełdowe itp.) . Domy maklerskie i banki zwracają uwagę na przepływ kapitału i sytuację gospodarczą na poszczególnych rynkach oraz trendy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe. Portfele klientów zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe notowane na uznanych rynkach regulowanych.

Usługa Zarządzania Aktywami to

 • codzienny przegląd decyzji inwestycyjnych,
 • stałe wszechstronne analizy rynków i poszczególnych spółek,
 • bieżąca analiza kursów i tendencji rynkowych,
 • uwzględnianie prawnych i podatkowych aspektów inwestycji.

Zarządzanie aktywami – Asset Management (usługa)

Usługa finansowa, za pomocą której aktywa, z reguły znajdujące się w obrocie papiery wartościowe, trzeciej strony są zarządzane przez jednostkę zewnętrzną, przeważnie przez profesjonalnego doradcę finansowego lub instytucję finansową. W zamian doradca pobiera prowizję i czasem nawet ma udział w zyskach. Stopień swobody w zarządzaniu obejmuje bierne usługi powiernicze po działalność wysoko spekulacyjną funduszu hedgingowego i jest z reguły z góry sprecyzowany. Zarządzanie aktywami jest związane z problemem zbieżności celów, który nieuchronnie pojawia się, kiedy zarządza się cudzymi pieniędzmi (tzn. zleceniodawcy mają najwięcej do stracenia z powodu złych decyzji ich przedstawicieli). Jednakże korzyści wynikające z tego, że profesjonalista zajmuje się złożonym procesem zarządzania majątkiem, równoważą to ryzyko. Ponieważ profesjonalni doradcy, którzy zajmują się zarządzaniem aktywami, mogą zaoferować takie przewagi jak np. doświadczenie, korzyści skali, dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat inwestowania, bliskie kontakty na rynkach kapitałowych, osiągają zwykle lepsze wyniki od indywidualnych inwestorów, którzy działają na własną rękę. Z łącznej kwoty aktywów finansowych (167 bilionów dolarów w 2006 roku) około 40% jest zarządzanych właśnie w ten sposób (patrz wykres poniżej). Mimo iż większość aktywów jest ulokowana w tradycyjnych instrumentach, jak fundusze emerytalne, inwestycyjne fundusze powiernicze, firmy ubezpieczeniowe, coraz ważniejszą rolę grają bardziej proaktywni, strategiczni doradcy zarządzania aktywami, jak państwowe fundusze inwestycyjnefundusze hedgingowe oraz fundusze typu private equity.

Zarządzanie aktywami