Działalność maklerska

1353

Działalność maklerska – ściśle określone obszary działalności na rynku kapitałowym wymagające w Polsce zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Domy maklerskie to firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską za pośrednictwem maklerów oraz doradców inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2017.0.1768), działalności maklerska polega na:

 • przyjmowanie i przekazywanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych;
 • realizacja zleceń na rachunek zleceniodawcy;
 • zakup lub sprzedaż instrumentów finansowych na własny rachunek;
 • zarządzanie portfelami obejmującymi jeden lub więcej instrumentów finansowych;
 • doradztwo inwestycyjne;
 • oferowanie instrumentów finansowych;
 • świadczenie usług w zakresie realizacji zawartych umów o subemisję inwestycyjną i usługową lub zawieranie i wykonywanie innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe;
 • zorganizowanie alternatywnego systemu handlowego.

Działalnością maklerską jest również wykonywanie przez firmę inwestycyjną czynności polegających m.in. na:

 • przechowywanie lub rejestracja instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych i
 • prowadzenie rachunków pieniężnych;
 • udzielanie pożyczek gotówkowych w celu dokonania transakcji obejmującej jeden lub więcej instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki;
 • doradzanie przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitału, strategii przedsiębiorstwa lub innych kwestii związanych z taką strukturą lub strategią;
 • doradztwo i inne usługi w zakresie fuzji, podziałów i przejęć;
 • wymiana walut, jeśli jest związana z działalnością maklerską;
 • przygotowywanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych i innych ogólnych zaleceń dotyczących transakcji na instrumentach finansowych;
 • świadczenie dodatkowych usług związanych z gwarantowaniem usług lub inwestycji.