Dług i dłużnik

1887

Dług

Dług w sensie ekonomicznym oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej  w określonym czasie.Przyczyną powstania długu jest opóźnienie w wykonaniu zobowiązania.

Dług nieskonsolidowany

Termin używany w rachunkowości na określenie zobowiązań krótkoterminowych płatnych w ciągu jednego roku. Porównaj z długiem skonsolidowanym. W sensie bardziej ogólnym, „dług nieskonsolidowany” może być również rozumiany jako przyznana linia kredytowa lub długoterminowa pożyczka, która nie została jeszcze wykorzystana.

Dług skonsolidowany

Termin używany w rachunkowości na określenie zadłużenia terminowego, którego spłata przypada po upływie roku; w innym kontekście termin ten oznacza również transakcję refinansowania zadłużenia krótkoterminowego zadłużeniem długoterminowym (porównaj z długiem nieskonsolidowanym); 2) ta część długu państwa, która nie posiada określonego terminu spłaty.

Dłużnik

Osoba, która jest coś winna lub ma zobowiązanie finansowe. W uję- ciu zbiorowym, „dłużnicy” (czyli należności z tytułu dostaw i usług) to rezultat sprzedaży na kredyt. Kwota przypadająca do zapłaty w rezultacie takiej sprzedaży wykazywana jest w bilansie jako składnik aktywów obrotowych. Jeżeli istnieją wątpliwości co do jej ścią- galności, konieczne jest utworzenie obniżającej ją rezerwy na należności. Salda należno- ści wykazywane są w księgach również na subkontach (kontach analitycznych) będących zestawieniem obrotów i sald (kontami analitycznymi) lub rejestrem należności. Salda te odzwierciedlają kwoty sprzedaży na kredyt, pomniejszone o otrzymane płatności, z uwzględnieniem udzielonych rabatów, zwrotów i ewentualnych odpisów.