Dochód z emerytury (podejście korporacji)

930

Nadwyżka dochodów w  funduszu emerytalnym, przekazywana sponsorom (korporacjom finansującym programy świadczeń emerytalnych. Je- śli wyniki rynku giełdowego są dobre, wiele programów jest „przeinwestowanych”, tzn. posiadają więcej aktywów niż wynoszą oczekiwane wypłaty na podstawie przewidywań ustalonych metodami aktuarialnymi. W  zależności od tego, na co pozwala prawo, nadwyżka ta może być odzyskana przez sponsorów programu. Pomimo że prawowitymi właścicielami funduszy emerytalnych są ich beneficjenci, zyski na rynku giełdowym sprawiają, że zmniejszają się przyszłe składki pracodawcy. Według pewnego szacunku 12% wzrostu dochodów firm wchodzących w skład Indeksu S&P 500 było związane z dochodem funduszy emerytalnych (źródło: Pension gains count, losses don’t, „International Herald Tribune”, 15 listopada 2002, s. 11). Kiedy rynki giełdowe nie dają zysków, ma miejsce przeciwna sytuacja i „niedoinwestowane” programy świadczeń emerytalnych muszą być uzupełnione za pomocą większych składek. W zależności od standardów rachunkowości, zarówno dochody jak i straty z funduszu emerytalnego brane są bezpośrednio z niepodzielonych zysków sponsora i w ten sposób nie przechodzą przez rachunek zysków i strat. Szczegóły dotyczące statusu dochodu z funduszy emerytalnych lub kosztów dofinansowania opisane są w informacjach dodatkowych do sprawozdania finansowego oraz w sprawozdaniu zarządu (komentarz zarządu).

Dochód z emerytury