Dokumentacja robocza (w badaniu sprawozdania finansowego)

2792

Dokumentacja robocza (w badaniu sprawozdania finansowego)

Tworzone przez biegłego rewidenta wewnętrzne dokumenty (dziś zazwyczaj w formie elektronicznej) uzasadniające wyniki badania sprawozdania finansowego. Dokumenty takie obejmują między innymi tzw. listy kontrolne, wyszczególniające kolejne kroki podejmowane przez rewidentów w procesie uwierzytelniania sprawozdania finansowego. Dokumentacja robocza to nie tylko praktyczne narzędzie pracy. Stanowi ona również zapis dowodów badania, który – w razie wątpliwo- ści zgłoszonych przez osoby z zewnątrz – uzasadnia opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego i potwierdza spełnienie ogólnie przyjętych standardów badania sprawozdań finansowych.

Dokumentacja księgowa

Szeroki termin oznaczający wszelkie formy dokumentacji wewnętrznej wykorzystywane do prowadzenia rachunkowości. Dokumentacja taka obejmuje księgi rachunkowe, karty czasu pracy, instrukcje i ewidencję rozrachunków z klientami itd., zarówno na papierze, jak i w formie elektronicznej. Dokumentacja księgowa wykorzystywana jest zarówno na wewnętrzne potrzeby rachunkowości zarządczej, jak i dla celów zewnętrznej sprawozdawczości finansowej.

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja z badania sprawozdania finansowego

Biegły rewident musi być w stanie uzasadnić swoją opinię z badania sprawozdania finansowego. Dokumentacja badania (określana jako „dokumenty robocze”) składa się z zapisów wyszczególniających wykonane prace, zebrane dowody i wnioski z badania (obecnie najczęściej w formie elektronicznej). Akta obejmują takie rzeczy, jak plan badania, dowody rzeczowe, weryfikację kontroli wewnętrznej, oświadczenie zarządu itp.

Dokumenty źródłowe

Pisemna dokumentacja transakcji i zdarzeń księgowych, na podstawie której wprowadza się pozycje do dziennika. Typowym przykładem dokumentu źródłowego jest faktura za nabyte lub sprzedane towary/usługi. W przypadku rozliczeń międzyokresowych, z natury nie istnieją dokumenty transakcji na ich poparcie, choć obliczenie ich można oprzeć na innych materiałach źródłowych, jak np. dokument przewozowy lub dokument odbioru (w przypadku transakcji niezafakturowanych) lub arkusz kalkulacyjny (w przypadku rozliczeń międzyokresowych dotyczących zużycia aktywów lub wygaśnięcia zobowią- zań, jak np. amortyzacja itp.).