Jednostka stowarzyszona

2662

Jednostka stowarzyszona

Przedsiębiorstwo, na którego działalność inne przedsiębiorstwo (inwestor) wywiera znaczny wpływ. „Znaczny wpływ” oznacza zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki operacyjnej i finansowej jednostki (poprzez wykonywanie praw głosu w radzie nadzorczej lub na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). W większości krajów, prawo spółek uznaje przedsiębiorstwo za jednostkę stowarzyszoną, jeżeli inwestor posiada w nim co najmniej 20% praw głosu. Istnieją jednak dodatkowe okoliczności warunkujące posiadanie (lub nieposiadanie) znacznego wpływu. Jeżeli na przykład większe pakiety akcji znajdują się w rękach pojedynczych inwestorów, inwestor posiadający 20% głosów może łatwo zostać przegłosowany. Zdarza się również, że inwestor posiadający tylko 10% praw głosu może wywierać znaczny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, jeżeli (dzięki dobrym koneksjom) posiada jednego–dwóch przedstawicieli w radzie nadzorczej, a pozostałe akcje są rozproszone między wielu drobnych, biernych inwestorów. Aby określić, czy wpływ danego inwestora jest „znaczny”, należy więc dokonać oceny całej sytuacji – przy czym według standardów rachunkowości posiadanie 20% praw głosu jest standardowym progiem, przy którym inwestycję uznaje się za jednostkę stowarzyszoną. Należy zauważyć, że posiadanie ponad 50% praw głosu daje de facto kontrolę – co pozwala inwestorowi na ujęcie inwestycji jako jednostki zależnej (czyli podporządkowanej). Z kolei jednostki, w których inwestor posiada mniej niż 20% praw głosu, klasyfikuje się jako inwestycje. Kwestia „znacznego wpływu” jest o tyle istotna, że jeżeli inwestor go posiada, może – zgodnie z zasadami konsolidacji – wycenić inwestycję w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Wówczas inwestycja jest wykazywana w sprawozdaniach inwestora w wartości innej, niż koszt historyczny nabytych akcji. Patrz również jednostki afiliowane i wspólne przedsięwzięcia. Porównaj z MSR nr 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych”