Dyrektor finansowy

1889

Dyrektor finansowy – osoba odpowiedzialna za kierowanie operacjami finansowymi organizacji i ich kontrolę. Zwykle podlega CEO (dyrektorowi wykonawczemu) lub CFO organizacji. Sprawuje ważną funkcję członek zarządu odpowiedzialny za finanse przedsiębiorstwa. Zakres obowiązków dyrektora finansowego obejmuje zwykle funkcje kontrolera i skarbnika.

ROLA DYREKTORA FINANSOWEGO W ORGANIZACJI

Dyrektor finansowy sprawuje nadzór nad działaniami związanymi z finansami i rachunkowością organizacji. Jest odpowiedzialny również za kontrole wewnętrzne i raportowanie do członków głównego kierownictwa. Nadzoruje finansowe aspekty związane z procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie, zasobami ludzkimi i stosowanymi praktykami i przepisami. Jest odpowiedzialny również za zgodność sprawozdań finansowych z przepisami i przyjętymi standardami międzynarodowymi (głównie MSR i MSSF).

RÓŻNICE POMIĘDZY CFO A DYREKTOREM FINANSOWYM

Tytuł CFO jest w wielu krajach często równoznaczny z tytułem dyrektora finansowego, m.in. w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Obowiązki CFO i dyrektora finansowego mogą być bardzo podobne, ale zwykle CFO posiada szerszy zakres odpowiedzialności i pełni kluczową rolę wykonawczą. Różnice w obowiązkach na tych dwóch stanowiskach często różnią się w zależności od rodzaju organizacji i jej wielkości.

Chief Financial Officer to jedno z głównych stanowisk wykonawczych. Współpracuje blisko z dyrektorem wykonawczym (CEO) lub prezesem. Nie tylko sprawuje nadzór nad operacjami finansowymi, ale także bierze udział w kreowaniu strategii i polityki przedsiębiorstwa. CFO jest odpowiedzialny za tworzenie budżetów poszczególnych działów lub departamentów przedsiębiorstwa i za wyznaczanie celów finansowych. W zależności od wielkości organizacji, CFO może podlegać dyrektor finansowy.

Dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za kierowanie operacjami finansowymi organizacji i ich kontrolę. W mniejszych organizacjach, obowiązki CFO może sprawować prezes lub dyrektor wykonawczy i to im podlega wtedy dyrektor finansowy. W większych organizacjach, dyrektor finansowy zwykle podlega bezpośrednio CFO. Chociaż obowiązki na obu stanowiskach są podobne, dyrektor finansowy nie jest członkiem głównego kierownictwa.

Dyrektor finansowy

Dyrektor finansowy

Zakres kontroli

dyrektorom finansowym