Dyplomowany biegły rewident

2179

Dyplomowany biegły rewident  (Wielka Brytania i inne kraje) • Chartered Accountant (UK et al.)

Członek organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych rewidentów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Określenie „dyplomowany” odnosi się do oficjalnego uznania zawodu rewidenta przez koronę. Miało ono miejsce w XIX wieku i łączyło się z nadaniem członkom zawodu określonych przywilejów, jak to było wówczas w zwyczaju również w odniesieniu do innych profesji. Przykładowo, w niektórych krajach opinię z badania sprawozdania finansowego wyrazić może wyłącznie dyplomowany biegły rewident. Angielskie określenie „chartered” (dyplomowany) jest odpowiednikiem terminów „certified” i „public” używanych w odniesieniu do biegłych rewidentów w USA i niektórych innych krajach.

Dyplomowany biegły rewident

Dyplomowany biegły rewident (USA) • Certified Public Accountant (USA)

Tytuł zawodowy używany w USA i niektórych innych krajach (np. w Izraelu) jako odpowiednik terminu „chartered accountant” (również tłumaczonego jako dyplomowany biegły rewident) funkcjonującego np. w Wielkiej Brytanii, Kanadzie (patrz dyplomowany biegły rewident). Posiadacze tytułu CPA są członkami zrzeszenia zawodowego AICPA (zwanego w skrócie „Amerykańskim Instytutem”), które jest uprawnione przez organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości do badania sprawozdań finansowych. Z powodu wielkości i głębokości amerykańskich rynków kapita- łowych, CPA odgrywają ważną rolę, zwłaszcza z uwagi na znaną skłonność amerykań- skiego środowiska prawnego do wszczynania procesów sądowych. W efekcie głośnych skandali księgowych, amerykańscy biegli rewidenci przechodzili ostatnio bardzo trudny okres (co wykazał wydany w 2005 raport roczny AICPA w omówieniu lat 2001–2002). Trudności te zaowocowały weryfikacją własnych postaw i wprowadzeniem odpowiednich reform. Zobacz Ustawa Sarbanes-Oxley.

Dyplomowany biegły rewident (USA)

Dyplomowany księgowy

Ogólny tytuł zawodowy wydawany przez różne instytucje i stowarzyszenia kształcące księgowych. Tytułem takim posługiwać się może zarówno „Dyplomowany Technik Księgowy” („Certified Accounting Technician”, CAT) wykształcony przez brytyjskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów (Association of Chartered Certified Accountants), jak i „Dyplomowany Kontysta” („Certified Bookkeeper”, CB) wykształcony przez Amerykański Instytut Zawodowych Księgowych (American Institute of Professional Bookkeepers, AIPB). Skrótu CAP nie należy mylić z College of American Pathologists (Wyższą Szkołą Amerykańskich Patologów), choć niektórzy doszukują się tu pewnych zbieżności.

Dyrektor ds. informacji

Sprawujący ważną funkcję członek zarządu przedsiębiorstwa odpowiedzialny za informatykę i zarządzanie informacją. Ponieważ wykorzystanie technologii informatycznych staje się coraz silniejszym bodźcem do wprowadzania zmian w dużych przedsiębiorstwach, rola dyrektora ds. informacji nabiera coraz większego znaczenia. W swoich początkach informatyka stanowiła część działu rachunkowości, jednak obecnie posiada własne znaczenie strategiczne i konkurencyjne. Dyrektorzy ds. informacji często zarządzają specjalnie wyodrębnionym ośrodkiem zysku, który zaopatruje jednostki gospodarcze w informatyczny know-how. Potrzebę umocnienia roli dyrektora ds. informacji zauważa się szczególnie w bankach, które wykorzystują technologie informatyczne na szeroką skalę. Ma to niezwykle istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku łączenia się banków, które niesie ze sobą konieczność integracji różnych systemów komputerowych. W miarę jak e-commerce staje się coraz powszechniejszy, a technologia staje się nierozerwalną częścią działalności operacyjnej i strategii, rola CIO ponownie nabiera znaczenia w ścisłym kierownictwie.