Ekspertyza księgowa

2081

Ekspertyza księgowa

Sporządzany przez księgowego (zwykle zawodowego biegłego rewidenta) specjalny raport zawierający gruntowną i udokumentowaną analizę ekonomiczno-finansową, najczęściej dla potrzeb inwestora lub potencjalnego nabywcy przedsiębiorstwa. Zawartość takiej ekspertyzy może się róż- nić w zależności od potrzeb informacyjnych zleceniodawcy. „Pełna wersja” (tzn. wersja szczegółowa) obejmować może następujące informacje o spółce:

 • Podsumowanie ustaleń dla kierownictwa
 • Historię i opis przedsiębiorstwa
 • Charakterystykę zarządu i pracowników
 • Analizę wyników finansowych
 • Charakterystykę systemu informowania kierownictwa i budżetowania
 • Perspektywy działalności
 • Aktywa
 • Zobowiązania
 • Informacje o opodatkowaniu dochodu
 • Informacje o zobowiązaniach z tytułu świadczeń emerytalnych
 • Potwierdzenie zgodności z odnośnymi przepisami
 • Zasady wyceny.

Ekspertyza księgowa nie stanowi raportu z badania sprawozdania finansowego. Przy jej sporządzaniu księgowy wykorzystuje zbadane (często przez innego biegłego rewidenta) sprawozdania finansowe jako źródło informacji, a następnie informacje te opracowuje, analizuje i rozwija, wyciągając odpowiednie wnioski. Jedną z funkcji ekspertyzy jest dostosowanie ogólnego sprawozdania finansowego do potrzeb konkretnego użytkownika – zazwyczaj inwestora, który jako potencjalny nabywca chce zabezpieczyć się przed „wpadką”. Na ogół ekspertyzy zleca się przed podjęciem decyzji dotyczących poważnych transakcji. Bywają też przeprowadzane na polecenie rady nadzorczej, która – wypełniając swój obowiązek sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością przedsiębiorstwa – w niektórych przypadkach wymaga niezależnego potwierdzenia ważnych decyzji. Zakres oraz formę ekspertyzy księgowej definiują standardy rachunkowości oraz inne uregulowania.

Ekspertyza księgowa