Ekwiwalent środków pieniężnych

3543

Ekwiwalent środków pieniężnych

Inwestycje rynku pieniężnego na tyle zbliżone do środków pieniężnych pod względem płynności i zachowania wartości, że standardy rachunkowości pozwalają ująć je w bilansie w pozycji „środki pieniężne”. Zazwyczaj są to inwestycje rynku pieniężnego o okresie do wykupu nie przekraczającym trzech miesięcy – takie jak bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw oraz rachunki dewizowe. Natomiast akcje, obligacje i notowane papiery wartościowe (nawet jeżeli są łatwo zbywalne), generalnie nie kwalifikują się jako ekwiwalent środków pienięż- nych. Patrz również równoważnik środków pieniężnych.