Gwarancja subemisyjna

1020

Gwarancja subemisyjna

Składana przez bank inwestycyjny gwarancja wykupienia wszystkich niesprzedanych akcji/udziałów danej emisji przez wprowadzenie ich na giełdę, pokrycie ubezpieczeniowe lub kredyt konsorcjalny. Jest to forma poręczenia, że wszystkie niesprzedane instrumenty finansowe zostaną zakupione przez instytucję/gwaranta. Najczęściej chodzi o bank inwestycyjny, który usiłuje zachęcić inwestorów do objęcia emisji (np. „Jeśli kupi to Goldman Sachs, inwestycja musi być OK”) przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnego finansowania emitentowi. Ryzyko polega na tym, że subemitent może być zmuszony do zakupienia niesprzedanej części papierów i że cena może spaść poniżej ceny emisyjnej (ryzyko rynkowe). Etymologia angielskiego słowa underwrite: od dokonanego w XV w. tłumaczenia łacińskiego odpowiednika słowa „subskrybent”. Początkowo termin ten stosowano dosłownie („zapisać się”). Jego współczesne znaczenie – „akceptacja ryzyka emisji” (lata 20. XVII w.) – ma związek z podpisywaniem morskiej polisy ubezpieczeniowej. Znaczenie związane ze „wspieraniem przez zagwarantowanie pieniędzy” pochodzi z roku 1890.