Zysk z funduszy inwestycyjnych

699

Matematyka jest królową nauk ścisłych – to ona pozwala usystematyzować otaczającą nas rzeczywistość. Ma ona również duże znaczenie w sferze finansowej, np. przy obliczaniu rat kredytów i pożyczek, a także przy ustalaniu stopy zwrotu z inwestycji w fundusze. Jak obliczyć zysk z funduszy inwestycyjnych? Co powinno być szczególnie istotne dla zapewnienia wiarygodności szacunków?

Zysk z funduszy inwestycyjnych – na co należy zwrócić uwagę

Szczególną ostrożność należy zachować przy obliczaniu zysków z funduszy inwestycyjnych. Bardzo ważne jest, aby brać pod uwagę zasady FIFO, LIFO i HIFO. Czym one są?

  • FIFO (First In First Out) – zasada, że jednostki, które uczestnik nabył najwcześniej, są odkupiane w pierwszej kolejności
  • LIFO (Last In First Out) – zgodnie z tą zasadą, jednostki, które uczestnik nabył jako ostatnie, są odkupiane jako pierwsze
  • HIFO (Highest In First Out) – zgodnie z tą zasadą, jednostki, które uczestnik funduszu nabył po najwyższej cenie są odkupywane w pierwszej kolejności

Uwzględnienie FIFO, LIFO i HIFO jest szczególnie ważne dla osób, które dokonały więcej niż jednego zakupu jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym.

Zyski z inwestycji w fundusze – jak je policzyć?

Przy obliczaniu zysków z funduszy przyjęcie zasad FIFO, LIFO i HIFO jest bardzo ważne i musi być brane pod uwagę w celu uzyskania wiarygodnych wyników. Zazwyczaj dokonuje tego profesjonalny podmiot, tj. agent transferowy. Można jednak przyjąć pewne uproszczenia w zakresie obliczania zwrotu z inwestycji. Wystarczy skorzystać z profesjonalnego kalkulatora inwestycyjnego, takiego jak: https://www.kupfundusz.pl/kalkulator. Jest to narzędzie, które zostało opracowane w taki sposób, aby obliczyć już uzyskane zyski, ale nie tylko. Kalkulator jest w stanie przeprowadzić symulację, która pozwoli Ci zobaczyć, ile pieniędzy będziesz w stanie zebrać poprzez długoterminową, regularną inwestycję pewnych kwot oraz poprzez jednorazową inwestycję w funduszu inwestycyjnym.

„Największym wynalazkiem ludzkości jest procent składany”. – Einstein

Procent prosty, a procent składany

Proste lub złożone oprocentowanie może być wykorzystane do inwestowania w fundusze inwestycyjne. W przypadku pierwszej kategorii, uczestnik funduszu otrzymuje określony procent, który jest zawsze liczony od kapitału początkowego. W przypadku odsetek złożonych, odsetki są dopisywane do rachunku na koniec każdego okresu rozliczeniowego, a na następny okres, obliczane od kwoty całkowitej (łącznie z odsetkami). Tak więc, w przypadku odsetek złożonych, odsetki od odsetek są siłą napędową zysku, a podstawa obliczania zysku stale rośnie. Złożony efekt procentowy jest najbardziej widoczny w przypadku dłuższych inwestycji i przy wyższym oprocentowaniu.

Wyliczenie stopy zwrotu – na czym polega?

Stopa zwrotu jest niczym innym jak pojęciem pozwalającym ocenić efektywność inwestycji i porównać ją z innymi. Obliczając stopę zwrotu, możesz dowiedzieć się, ile procent zostało zarobione lub utracone na danej inwestycji (jednorazowej lub rocznej). Jak obliczyć stopę zwrotu w każdym z tych przypadków?

  • inwestycja jednorazowa (gdy wartość początkowa i końcowa są znane)
[(wartość końcowa / wartość początkowa) -1] * 100%

  • inwestycja jednorazowa (gdy wartość początkowa, czas jej trwania oraz średnioroczna stopa zwrotu są znane)
[(1 + roczna stopa zwrotu) liczba lat -1] * 100%

  • inwestycja roczna
[(1 + stopa zwrotu) * (1/ liczba lat) -1] * 100%