Cel inwestycyjny

Inwestycje

1750

Cel inwestycyjny to kluczowa kwestia do zdefiniowania przez każdego inwestora. Celem może być na przykład podwyższenie kapitału, regularna emerytura, ochrona majątku lub bezpieczeństwo finansowe bliskich. Od tego zależy wybór metody, horyzontu czasowego, polityki inwestycyjnej, za pomocą której cel zostanie osiągnięty, tj. konkretnego funduszu inwestycyjnego lub programu. Inwestor powinien zapoznać się z celem, polityką inwestycyjną i profilem ryzyka / zwrotu funduszu, aby wybrać odpowiedni dla siebie. Takie informacje znajdują się między innymi w dokumencie kluczowe informacje dla inwestorów, a także statut funduszu i prospekty emisyjne.

CEL INWESTYCYJNY FUNDUSZU

Celami inwestycyjnymi otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO) i specjalistycznych otwartych funduszy inwestycyjnych (SFIO) mogą być tylko:

  • 1) ochrona realnej wartości aktywów funduszu inwestycyjnego lub
  • 2) generowanie dochodu z inwestycji netto funduszu inwestycyjnego, lub
  • 3) wzrost wartości aktywów funduszu inwestycyjnego w wyniku wzrostu wartości inwestycji Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego.