Wycena jednostek uczestnictwa

1201

Fundusze inwestycyjne mogą rozpocząć wycenę aktywów netto funduszu dopiero po zamknięciu sesji giełdowej na rynku, w który inwestują. W związku z tym, notowania funduszy zagranicznych są publikowane dzień później.

Wycena jednostek uczestnictwa lub certyfikatów funduszy inwestycyjnych jest ustalana w różnym czasie, w zależności od rodzaju funduszu i godzin zamknięcia rynków, na których fundusze inwestują swój kapitał. Fundusze inwestujące środki na giełdach zagranicznych mogą rozpocząć proces obliczania wartości jednostek uczestnictwa dopiero po zamknięciu dnia notowań na tych rynkach.

W celu obliczenia wartości aktywów netto na jedną akcję lub certyfikat inwestycyjny, fundusz wycenia swoje aktywa (portfel inwestycyjny), a następnie dzieli ich wartość przez liczbę wszystkich wyemitowanych akcji lub certyfikatów inwestycyjnych.

Wycena jednostek uczestnictwa na dany dzień wyceny publikowana jest w następnym dniu roboczym po tym dniu wyceny. Dlatego też fundusze lokujące swój kapitał na rynkach zagranicznych, zamykając się później, publikują wycenę jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych z jednodniowym opóźnieniem w stosunku do funduszy inwestujących na rynku polskim.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ

Dzień wyceny jednostek uczestnictwa – jest to każdy dzień, w którym odbywa się sesja Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i wyceniane są aktywa funduszy inwestycyjnych. Ustalana jest wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto na jedną akcję.