Kontrakt terminowy typu forward i kontrakt terminowy typu futures

1150

Kontrakt terminowy typu forward

Umowa zawierająca zgodę na zakup lub sprzedaż w przyszłości jakiegoś dobra, po ustalonej z góry cenie. Umowa kupna nazywana jest pozycją długą, a sprzedaży – pozycją krótką. Dzięki wcześniejszemu ustaleniu ceny kontrakt terminowy zmniejsza ryzyko związane z fluktuacją cen i jest w związku z tym narzędziem zabezpieczającym. Istnieją umowy terminowe dotyczące zarówno towarów, jak i instrumentów finansowych. Dla przykładu, nabywca towarów, których ceny wyrażone są w obcych walutach, może chcieć uzyskać pewność co do kursu i  dostępności danej waluty. Jeśli rynki walutowe są odpowiednio rozwinięte, może on zawrzeć terminowy kontrakt zakupu dewiz przez znalezienie kontrahenta pragnącego zawrzeć terminowy kontrakt ich sprzedaży. (Oczywiście zawsze istnieje możliwość nabycia walut na rynku transakcji natychmiastowych i zainwestowania ich do czasu realizowania płatności. Niestety wiąże się to z zamrożeniem kapitału). Kontrakt terminowy przedstawia ryzyko dla obu stron: niemożność lub niechęć kontrahenta do wywiązania się z postanowień umowy. Również wtedy, gdy bank działa na zlecenie swoich klientów, istnieje ryzyko terminowej transakcji walutowej.

Kontrakt terminowy typu futures

Kontrakt terminowy, który jest zawierany na wyspecjalizowanej giełdzie ze standardowymi warunkami, rozliczeniami na rachunku marży i  funkcją izby rozrachunkowej gwarantującą sprawne działanie rynku. Z powodu płynności wielu rynków terminowych rzeczywista dostawa przedmiotu umowy rzadko następuje; częściej pozycje są otwierane przez ponowne wejście na rynek. Główne rynki terminowe to:

  • Frankfurt Eurex,
  • Chicago Board of Trade (CBT),
  • Chicago Mercantile Exchange (CME),
  • London International Financial Futures Exchange (LIFFE),
  • London Commodities Exchange (LCE),
  • Deutsche Terminbörse (DTB),
  • Paris MATIF.

Zawiera się kontrakty na produkty rolne, metale, towary oraz instrumenty finansowe. Rynek terminowy jest wykorzystywany albo do spekulacji (patrz teksańskie transakcje zabezpieczające), albo jako mechanizm zabezpieczający. W przypadku mechanizmu zabezpieczającego straty i zyski na rynku terminowym są równoważone asymetrycznymi przeszacowaniami na rynku dostaw natychmiastowych.