Księgowy

1990

Księgowy

Osoba posiadająca umiejętności, zakres odpowiedzialności oraz wiedzę specjalistyczną, pozwalające na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporzą- dzanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Ze względu na swoją biegłość w operowaniu liczbami, księgowi mogą być również zaangażowani w rachunkowość zarządczą, analizę finansową, proces budżetowania, a także decyzje dotyczące nakładów inwestycyjnych i sposobów finansowania (niektórzy z nich zostają nawet bankowcami). „Księgowymi” często nazywa się również biegłych rewidentów. Faktycznie, wiele z ich umiejętności pokrywa się z umiejętnościami księgowych, ale z tytułu pełnionej funkcji ich kwalifikacje zawodowe muszą być publicznie uznane i potwierdzone członkostwem w odpowiedniej organizacji zawodowej zrzeszającej biegłych rewidentów (patrz: Dyplomowany biegły rewident, Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Rewidentów, Kwalifikacje CPA). Z kolei w przypadku księgowych, indywidualny poziom ich umiejętności może być bardzo zróżnicowany, a zakres obowiązków bardzo różny – począwszy od prowadzenia ksiąg do funkcji dyrektora finansowego włącznie. Źródłosłów: „acunter” w języku starofrancuskim oznaczało ‘rozliczać’, stąd imiesłów „acuntant”, czyli ‘rozliczający’. Zobacz także psychologia księgowego.

Kim jest księgowy   Księgowy

Księgowy referujący

Księgowy, który zgodnie z brytyjską ustawą Prawo Bankowe z 1987 roku (Rozdział 39) regularnie składa organom nadzoru bankowego raporty dotyczące sytuacji banku w zakresie:

  • prawidłowości systemu kontroli wewnętrznej
  • adekwatności systemów zarządzania ryzykiem
  • dokładności raportów dla nadzoru bankowego.

Funkcję księgowego referującego pełni zazwyczaj biegły rewident banku. Ma on za zadanie być „oczami i uszami” nadzoru bankowego i uzupełniać jego okresowe inspekcje.