Zbycie aktywów

1411

Zbycie aktywów

Pozbycie się aktywów trwałych po zakończeniu okresu ich ekonomicznego użytkowania. W zależności od sytuacji, aktywa mogą zostać sprzedane lub oddane na złom; w niektórych przypadkach może wystąpić też konieczność przywrócenia terenu do pierwotnego stanu (co zazwyczaj pociąga za sobą koszty oczyszczenia środowiska – patrz koszty zaniechania/likwidacji). Wpływy ze zbycia, z uwzględnieniem podatkowych konsekwencji sprzedaży, winny być uwzględnione jako odnośny strumień pieniężny w ewentualnej analizie wartości bieżącej netto.