Co to jest Księgowanie

2398

Księgowanie oznacza procedurę księgową polegającą na przeniesieniu pozycji z dziennika na konta w księgach, w wyniku czego efekty transakcji zarejestrowanych w dzienniku gromadzone są na poszczególnych kontach. Kolumna odsyłacza w dzienniku i w księdze zawiera odniesienia do źródła ewidencjonowanej informacji:

Księgowanie
Co to jest Księgowanie

Księgowanie jest to w istocie mechaniczna procedura kopiowania danych – musi jednak być wykonywane z odpowiednią starannością, jeżeli salda w księgach mają się zgadzać.

Księgowanie transakcji według daty zawarcia lub daty rozliczenia

Decyzja dotycząca wyboru daty stanowiącej podstawę do wyceny nabytych lub zbytych papierów wartościowych – może to być data zawarcia transakcji lub data jej gotówkowego uregulowania. Ponieważ róż- nica między tymi datami wynosi przeciętnie 2–3 dni, ceny rynkowe mogą się różnić. Większość przedsiębiorstw za podstawę wyceny przyjmuje datę zawarcia transakcji, nawet jeżeli wiąże się z tym wykazywanie w księgach zysków lub strat z tytułu przeceny do wartości rynkowej