Pominięcie standardów rachunkowości (w imię prawidłowej i rzetelnej prezentacji)

1380

Pominięcie standardów rachunkowości (w imię prawidłowej i rzetelnej prezentacji)

Świadome i otwarcie ujawnione odejście od obowiązujących standardów rachunkowości, spowodowane nieadekwatnością konwencjonalnych uregulowań do szczególnej sytuacji przedsiębiorstwa. Do pominięcia standardów można uciec się w przypadkach, gdy ich bezkrytyczne zastosowanie doprowadziłoby do zniekształcenia faktycznego obrazu rzeczywistości finansowej. Prezentację sprawozdania finansowego można więc zmodyfikować w imię rzetelnej prezentacji, która uważana jest za cel nadrzędny w stosunku do przestrzegania standardów rachunkowości. Pominięcie standardów musi być jednak stosowane z dużą rozwagą, w przeciwnym bowiem wypadku ucierpi porównywalność sprawozdań. Podstawę pominięcia musi stanowić zasada nadrzędności treści nad formą, przy czym dopuszczalność pominięcia standardów jest większa w anglosaskiej tradycji księgowej, gdzie przedsiębiorstwa cieszą się większą swobodą w prowadzeniu rachunkowości. Każdorazowe pominięcie standardów należy ujawnić w informacji dodatkowej oraz w raporcie biegłego rewidenta (wraz z oceną, czy było ono uzasadnione). Należy dodać, że przyjęte w USA sformalizowane (oparte na szczegółowych przepisach) standardy rachunkowości nie dopuszczają jakichkolwiek odstępstw.