List biegłego rewidenta do zarządu

2745

List biegłego rewidenta do zarządu

Skierowany przez biegłego rewidenta do zarządu list zawierający rekomendacje odnośnie usprawnienia działalności operacyjnej. List taki sporządzany jest corocznie przy badaniu sprawozdania finansowego. Jako element badania, stanowi on rodzaj „bezpłatnego” doradztwa i często opracowywany jest z myślą o udokumentowaniu wartości badania lub zasług rewidentów. Choć list taki może poruszać dowolną dziedzinę działalności wartą udzielenia produktywnej rady, zazwyczaj koncentruje się na rzeczach najbliższych rewidentom – czyli na zagadnieniach rachunkowości, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i nadzoru właścicielskiego. List taki nie urasta oczywiście do rangi doradztwa w zakresie zarządzania (które nigdy nie bywa bezpłatne). Tym niemniej, może być źró- dłem użytecznych wskazówek, ponieważ rewidenci mają dogłębny wgląd w działalność przedsiębiorstwa. W zakresie w jakim list taki jest w stanie ograniczyć ryzyko wyrażenia niewłaściwej opinii, może on również poprawić efektywność i wydajność procesu badania. Przez domniemanie, list jest pośrednio oceną efektywności zarządu i stąd może stanowić przedmiot zainteresowania komisji rewizyjnej.

List gwarancyjny

Adresowana do potencjalnych inwestorów oficjalna, pisemna opinia, zawierająca zapewnienia dotyczące sytuacji przedsię- biorstwa. Listy gwarancyjne sporządzane są zazwyczaj przez „obiektywne” osoby trzecie (np. banki inwestycyjne, inne banki komercyjne, prawników lub księgowych), co ma zapobiec ewentualnym oskarżeniom o autotransakcje. W przypadku prospektu emisyjnego, list gwarancyjny wykracza poza opinię z badania sprawozdania finansowego, ponieważ zawiera ocenę treści sprawozdania i informacji znajdujących się w załączonym memorandum informacyjnym.