Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z klauzulą zawierającą objaśnienie

1643

Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z klauzulą zawierającą objaśnienie

Niestandardowa opinia z badania sprawozdania finansowego, umożliwiająca biegłemu rewidentowi naświetlenie pewnego aspektu sprawozdania finansowego bez naruszenia istoty całej opinii. Klauzula zawierająca objaśnienie może się znaleźć zarówno w opinii bez zastrzeżeń, jak i z zastrzeżeniami. Zazwyczaj naświetla ona zawarte w informacji dodatkowej istotne zagadnienie, które w przeciwnym razie mogłoby umknąć uwadze czytelników. W przypadku „czystej” opinii z badania, podkreślenie dyskusyjnej kwestii sprowadza się do stwierdzenia: „Zbadane sprawozdanie finansowe jest rzetelne pod każ- dym względem, ale zważając na okoliczności [tu wyszczególnienie], zwracamy uwagę czytelników na następujący punkt informacji dodatkowej, z którym radzimy uważnie się zapoznać.” Klauzula zawierająca objaśnienie w opinii z badania sprawozdania finansowego ma chronić przed sytuacjami, w których wymogi dotyczące ujawniania informacji wypełniane są zgodnie z literą, ale nie z duchem standardów rachunkowości. Istotne jest jednak, aby zarówno biegli rewidenci, jak i użytkownicy sprawozdań finansowych nie traktowali takiej klauzuli jako domniemanej, czy „łagodnej” formy wyrażenia zastrze- żeń. Jeśli biegli rewidenci mają zastrzeżenia co do rzetelności sprawozdania, wydadzą po prostu opinię z zastrzeżeniami.