Przepływ funduszy

1592

Przepływ funduszy

Kapitał obrotowy wygenerowany w trakcie okresu obrotowego w ramach zwykłej działalności operacyjnej (tzn. z wyłączeniem transakcji kapitałowych, dotyczących finansowania lub zmiany stanu aktywów trwałych).

Określenie „fundusze” odnosi się do kapitału obrotowego netto, na który składają się (głównie) należności i zapasy, pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Korzystając z tak zwanej „metody pośredniej”, przepływ funduszy można obliczyć w następujący sposób. Kalkulacja przepływu funduszy jest bardzo prosta, ponieważ potrzebne do niej dane znajdują się w rachunku zysków i strat i są łatwo dostępne, również dla użytkowników zewnętrznych. Z tego względu przepływ funduszy stanowi popularny odpowiednik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej (który można obliczyć stosując metodę bezpośrednią lub dokonując korekt uwzględniających zmiany stanu kapitału obrotowego). Jeżeli kapitał obrotowy nie zmienił się w trakcie danego okresu obrotowego, przepływ funduszy równy będzie wartości środków pieniężnych wygenerowanych w ramach działalności operacyjnej (czyli zwiększeniu środków na rachunku bankowym przed dokonaniem transakcji dotyczących zadłużenia, kapitału własnego lub nakładów inwestycyjnych). Jeżeli natomiast różnica w wielkości kapitału obrotowego będzie istotna (z powodu dużej zmiany w wielkości sprzedaży lub wielkości obrotów na kontach kapitału obrotowego), przepływ funduszy nie będzie adekwatnym odpowiednikiem przepływu środków pieniężnych.

Przepływ funduszy wyliczony metodą pośrednią