Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem

3490

Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem

Wystawiona przez biegłego rewidenta opinia, wyrażająca zastrzeżenia co do niektórych istotnych aspektów sprawozdania finansowego. Zastrzeżenia te dotyczyć mogą rzetelnej prezentacji, ciągłości stosowanych metod, należytego ujawniania informacji lub przestrzegania standardów rachunkowości. Opinia z zastrzeżeniem wyraża określone obiekcje wobec sprawozdania finansowego, które pod innymi względami uznano za poprawne. W przypadku natomiast poważniejszych wątpliwości, biegły rewident może zrzec się wydania opinii lub wydać negatywną opinię. Zastrzeżenia do opinii pojawić się mogą w dwóch następujących przypadkach:

  • W przypadku, gdy istnieje możliwe do przyjęcia ograniczenie zakresu przeprowadzonego przez biegłego rewidenta badania (jeżeli ograniczenie to jest szersze, biegły rewident zrzeka się wydania opinii).
  • W przypadku, gdy między biegłym rewidentem a zarządem występuje różnica zdań odnośnie do stosowanych zasad rachunkowości, prezentacji sprawozdania finansowego lub ujawniania informacji (gdyby konflikt był bardziej znaczący, rezultatem byłoby wydanie negatywnej opinii z badania).

Opinie z zastrzeżeniem są stosunkowo rzadkie, ponieważ celem badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie opinii „czystej”, zapewniającej rynki kapitałowe o rzetelno- ści przekazywanych im informacji. Wystawienie opinii z zastrzeżeniem jest jedną z najostrzejszych sankcji wobec zarządu, jeżeli ten stara się „upiększyć rzeczywistość” zniekształcając faktyczne wyniki przedsiębiorstwa (patrz upiększanie wyników).