Opłata za badanie sprawozdania finansowego

1397

Opłata za badanie sprawozdania finansowego

Roczny koszt zaangażowania biegłych rewidentów i opłacenia ich pracy, obejmującej ocenę procedur kontroli wewnętrznej, zebranie dowodów badania, wydanie opinii z badania itp. Koszt badania może być zróżnicowany w zależności od wielkości firmy, jej złożono- ści i ryzyka wyrażenia niewłaściwej opinii. Przybliżoną wielkością odniesienia może być np. 1/2% wartości sprzedaży/aktywów. Ponieważ badanie sprawozdań finansowych jest obowiązkiem narzuconym przez prawo spółek i prawo papierów warto- ściowych, koszt badania wydaje się nieproduktywnym, choć nieuniknionym obcią- żeniem. Tym niemniej, badanie sprawozdań może mieć również wartość dodaną, polegającą na zwiększeniu zaufania do sprawozdawczości finansowej, które przełoży się na zwiększenie ceny akcji i zmniejszenie kosztu kapitału. Jak każde wynagrodzenie za profesjonalne usługi, opłaty za badanie sprawozdania nie są pozbawione kontrowersji. W USA wymóg uzyskania opinii biegłego rewidenta w zakresie przestrzegania Artykułu 404 Ustawy Sarbanes-Oxley (dot. kontroli wewnętrznej) znacznie podniosło opłaty ponoszone przez podlegające Ustawie spółki. Ogólnie można również stwierdzić, że w miarę wzrostu złożoności sprawozdawczości finansowej, opłaty za badanie sprawozdań mają również tendencje rosnące. W przypadku małych spółek, opłaty za badanie mogą być prawdziwym ciężarem, zwłaszcza jeżeli wzorują się na opłatach za badanie dużych przedsiębiorstw. Zgodnie z wymogami sprawozdawczymi Komisji Papierów Wartościowych i Gied (SEC), w USA opłaty takie podlegają ocenie społecznej, w związku z czym można do nich dotrzeć i je porównywać (patrz: www.auditanalytics.com). Obliczenie opłat za badanie i porównanie ich z wartością sprzedaży może być sygnałem ostrzegawczym dla analityków finansowych, interesujących się ryzykiem księgowym. Nagły skok tego współczynnika, lub opłata przekraczająca standardowe kwoty płacone przez porównywalne spółki, może wskazywać na problemy w księgach.

Opłata za badanie sprawozdania finansowego