Zużycie

1475

Zużycie

Spadek wartości rynkowej aktywów będący następstwem ich wyjścia z użycia, fizycznego zużycia, zmniejszenia użyteczności dla przedsiębiorstwa lub postępu technicznego na rynku. W kategoriach ekonomicznych, wartość takich aktywów po prostu wyczerpała się lub została zużyta. Zgodnie więc z zasadą współmierności przychodów i kosztów, powinna zostać odpisana w koszty. W przypadku aktywów trwa- łych, koszt taki odzwierciedla się w stawkach amortyzacji. Natomiast w przypadku zapasów, wykazuje się go w postaci rezerwy lub odpisu aktualizacyjnego.