Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

1578

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Sporządzony przez biegłego rewidenta szczegółowy raport omawiający i dokumentujący wyniki badania sprawozdania finansowego. Szczegóły ujęte w tym raporcie nie stanowią przedmiotu zainteresowania akcjonariuszy, któ- rych zazwyczaj satysfakcjonuje standardowa opinia biegłego rewidenta skupiająca się na kwestiach rzetelnej prezentacji i zgodności ze standardami rachunkowości. Są one natomiast użyteczne dla organów nadzorujących przestrzeganie standardów rachunkowości oraz komisji rewizyjnych. Mogą być nimi zainteresowani również dociekliwi inwestorzy, którym udostępnia się raport biegłego rewidenta. Wymogi dotyczące składania raportu biegłego rewidenta różnią się w zależności od przepisów obowią- zujących w danym kraju. Przykładowo w USA nie jest on wymagany, podczas gdy w wielu innych krajach jest obowiązkowy. Patrz również list biegłego rewidenta do zarządu.

Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego

Raport biegłego rewidenta z przeprowadzenia uzgodnionych procedur

Raport z wykonanego przez biegłego rewidenta zlecenia w zakresie weryfikacji konkretnego, ograniczonego aspektu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jak np. istnienie i wartość aktywów trwałych, zapasów lub należności (wśród najbardziej powszechnych przykładów). Raport taki jest bardzo konkretny i rzeczowy, tzn. „zrobiliśmy to, i stwierdziliśmy to”, w odróż- nieniu od składania szerokich zapewnień bazujących na zawodowej ocenie (w zakresie prawidłowości, zgodności ze standardami rachunkowości, spójności z latami ubiegłymi itd.). Raport z przeprowadzenia uzgodnionych procedur jest bardzo daleki od badania sprawozdania finansowego, czy nawet przeglądu księgowego. Tym niemniej, spełnia on swoje zadanie w przypadku zapotrzebowania na weryfikację konkretnego, ograniczonego obszaru. Zapotrzebowanie takie może mieć np. bank zainteresowany warunkami zabezpieczenia, albo potencjalny nabywca przedsiębiorstwa przeprowadzający weryfikację w ramach analizy ekonomiczno-finansowej.