Czym są relacje inwestorskie i na czym polegają?

2560

Rosnące wymagania inwestorów oznaczają, że nowoczesny model zarządzania spółką koncentruje się na tworzeniu wartości dla akcjonariuszy. Czym więc są relacje inwestorskie i dlaczego są tak ważne?

Czym więc są relacje inwestorskie i jak powstały?

Historia relacji inwestorskich ( investor relations – IR) sięga połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku, kiedy to w 1933 i 1934 roku Stany Zjednoczone przyjęły ustawy o papierach wartościowych i obrocie papierami wartościowymi. Relacje z inwestorami zostały nawiązane w celu ochrony społeczeństwa amerykańskiego przed nadużyciami w zakresie emisji i obrotu papierami wartościowymi. Zgodnie z definicją podaną przez National Investor Relations Institute (najstarszą instytucję relacji inwestorskich), „relacje inwestorskie są elementem zarządzania strategicznego, w tym finansów, komunikacji, marketingu i zgodności z prawem papierów wartościowych, co umożliwia skuteczną komunikację pomiędzy firmą, społecznością inwestorów i innymi zainteresowanymi stronami i w rezultacie przyczynia się do uczciwej wyceny papierów wartościowych przez rynek.

W Polsce pierwsza jednostka ds. relacji inwestorskich powstała w 1993 r. (dwa lata po otwarciu drzwi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie). Rynek relacji inwestorskich w Polsce jest więc stosunkowo młody, choć bardzo dynamiczny. Wiąże się to z rosnącym zainteresowaniem polskim rynkiem kapitałowym, a w konsekwencji z rosnącą liczbą działów IR i profesjonalizmem ich usług. Jednak zakres działań w zakresie IR jest mylony z public relations. Aby tego uniknąć – czyli pomieszania IR i PR – konieczne jest opracowanie programu określającego strategię IR spółki, w tym w szczególności skoncentrowanie się na zapobieganiu niedowartościowaniu spółki.

Prezentacja inwestorska i język korzyści

Celem relacji inwestorskich jest budowanie więzi pomiędzy spółką a jej akcjonariuszami. Aby były one skuteczne, powinny opierać się na spójnych, rzetelnych i przystępnych informacjach. Każda prezentacja inwestora powinna mieć na celu zwiększenie konkurencyjności spółki na rynku kapitałowym i przyciągnięcie zainteresowanej grupy inwestorów. Aktualne dane, plany spółki, inwestycje i strategie przedstawione w prezentacji są kluczowe dla zwiększenia zainteresowania akcjonariuszy spółki spółką. Pełny obraz spółki i możliwie najszerszy zakres danych może prowadzić do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w akcje spółki, a w dłuższej perspektywie do lepszej wyceny podmiotu i sukcesu spółki.

Jak budować relacje inwestorskie – szkolenie z profesjonalistami

Budowanie profesjonalnego wizerunku firmy wśród inwestorów wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Dialog pomiędzy spółką a poszczególnymi podmiotami na giełdzie jest cechą nadrzędną, która determinuje relacje inwestorskie. Szkolenie z praktykami obsługującymi spółki giełdowe pozwoli Ci zdobyć praktyczną wiedzę i poznać formalne aspekty tworzenia i zarządzania informacjami dla inwestorów. Zagadnienia takie jak budowanie informacji, prowadzenie strony internetowej w podczerwieni czy spełnianie wymagań KNF pokażą jak tworzyć relacje inwestorskie, czyli jak kontrolować porządek informacyjny oraz zapewnić przejrzystą i efektywną komunikację z inwestorami.

Jakie jest główne cele relacji inwestorskich?

Relacje inwestorskie koncentrują się przede wszystkim na przekształceniu opisu emitenta, tak aby potencjali akcjonariusze widzieli w nim język korzyści. Dzięki temu działanie relacji inwestorskich buduje pozytywne stosunki z akcjonariuszami dostępne na wiarygodnych informacjach dostosowanych do oczekiwań rynku kapitałowego. Możesz wnioskować, że relacje te charakteryze:

  • Przejrzystość i otwartość
  • Wiarygodność
  • Spójność
  • Punktualność
  • Umiejętności słuchania i interaktywność
  • Zgodność z przepisami
  • Integralność i powiązanie działań firmy z innymi działami.

Nadrzędną cechą relacji inwestorskich jest jednak dialog między spółką a konkretnymi podmiotami na giełdzie. Można zatem powiedzieć, że relacje inwestorskie zdają egzamin, gdy komunikacja między spółką a inwestorami jest częścią strategii komunikacyjnej firmy. Zgodność ze wszystkimi wyżej wymienionymi cechami może jednak przyczynić się do poprawy funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym, zwiększenia jej konkurencyjności i, co najważniejsze, wzbudzenia zainteresowania inwestorów.

Znaczenie relacji inwestorskich na giełdzie papierów wrtościowych

Świadome starania spółek publicznych w  zakresie utrzymywania kontaktów z akcjonariuszami i sondowania ich opinii. Na poziomie podstawowym relacje z akcjonariuszami obejmują szereg czynności administracyjnych (jak prowadzenie rejestru akcjonariuszy, podział dywidend, doręczanie raportów rocznych itp.), za które zazwyczaj odpowiedzialny jest dział ds. relacji z akcjonariuszami. W  przypadku inwestorów instytucjonalnych i  posiadaczy dużych pakietów akcji zarząd zwraca szczególną uwagę na opinie tych wpływowych i zwykle chętnie wyrażających swe zdanie akcjonariuszy. Bardziej aktywne relacje z akcjonariuszami spotyka się w spółkach o dużym rozproszeniu akcji, któ- rych akcjonariusze – jeżeli są niezadowoleni – mogą po prostu sprzedać posiadane akcje. Lojalność akcjonariuszy może również zostać poddana próbie w razie oferty wrogiego przejęcia. Z tego względu wiele spółek poświęca swoim akcjonariuszom specjalną uwagę i środki, co czasem ma jednak wydźwięk jedynie powierzchownych starań w zakresie public relations. Relacje z akcjonariuszami mogą pochłonąć znaczną część środków zarządu. Najbardziej efektywnym sposobem wykorzystania czasu menedżerów jest poświęcanie uwagi wybranym, kluczowym inwestorom (zwłaszcza tym z poniższej kategorii „wewnętrzny”).

Kategorie inwestorów

Tym, co na akcjonariuszach wywiera najlepsze wrażenie, jest powiększanie wartości dla akcjonariuszy, respektowanie ich praw i dbanie o dobrą reputację spółki.