Sprawozdanie finansowe

1977

Sprawozdanie finansowe

Prezentacja wyników finansowych osiągniętych przez przedsiębiorstwo w przeszłości, jego bieżącej sytuacji i (w niektórych przypadkach) perspektyw na przyszłość. Choć sprawozdania finansowe mogą składać się jedynie z przybliżonych obliczeń sporządzonych na bazie „wyciągniętych z szuflady” rachunków i dokumentów, przy tworzeniu prawdziwego sprawozdania finansowego należy przestrzegać pewnych stałych procedur, określonych w standardach rachunkowości. W przypadku przedsiębiorstw komercyjnych, na sprawozdanie finansowe składa się dziewięć rodzajów informacji* :

 1. omówienie działalności przez zarząd (sprawozdanie zarządu, sprawozdanie z dzia- łalności jednostki),
 2. raport biegłego rewidenta,
 3. bilans
 4. rachunek zysków i strat,
 5. sprawozdanie ze źródeł i wykorzystania środków pieniężnych lub rachunek przepływów pieniężnych,
 6. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, wyszczególniająca pozycje pozabilansowe i zobowiązania warunkowe,
 7. sprawozdanie z zysku całkowitego (USA)
 8. sprawozdanie z zysku całkowitego (USA)
 9. prognozy.

Aby użytkownicy mogli wykorzystywać sprawozdanie finansowe przy podejmowaniu decyzji, sprawozdanie te powinno być:

 1. przydatne dla potrzeb podejmowania decyzji,
 2. aktualne,
 3. wiarygodne,
 4. rzetelne,
 5. porównywalne z okresami poprzedzającymi,
 6. zgodne z zasadą ciągłości,
 7. godne z zasadą ostrożnej wyceny

Standardy rachunkowości starają się spełniać te potrzeby. Jednak aby temu zadość- uczynić, muszą być stosowane przez w pełni obiektywnych księgowych, dysponujących fachową wiedzą i zdolnością oceny – stąd tak istotna jest weryfikująca rola niezależ- nych biegłych rewidentów.

*Zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się co najmniej z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Ponadto niektóre jednostki zobowiązane są do umieszczenia w sprawozdaniu finansowym rachunku przepływów pieniężnych. Do sprawozdania finansowego dołącza się sprawozdanie z działalności jednostki, jeżeli przepisy nakładają na jednostkę taki obowiązek. Opinia z badania sprawozdania finansowego wraz z raportem biegłego rewidenta nie są elementami sprawozdania finansowego, lecz są obowiązkowe w przypadku niektórych jednostek i powinny być udostępnione akcjonariuszom (wspólnikom) wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym.

Sprawozdanie finansowe

celem sprawozdania finansowego