Środki trwałe

1437

Środki trwałe • Property, Plant and Equipment • PPE

Bilansowa kategoria rzeczowych aktywów trwałych, odzwierciedlająca zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa. Należące do tej kategorii składniki majątkowe zwykle wyceniane są w oparciu o koszt historyczny. Aktywa, które ulegają zużyciu lub stają się przestarzałe (jak np. urządzenia i wyposażenie techniczne) są amortyzowane w celu odzwierciedlenia, jak w miarę wykorzystania w produkcji zmniejsza się ich wartość. W pewnych przypadkach wartość nieruchomości może zostać zaktualizowana do bieżącej wartości rynkowej. Porównaj z aktywami bieżącymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Środki trwałe • Tangible Assets

Fizycznie istniejące aktywa przedsiębiorstwa, takie jak zapasy, urządzenia, wyposażenie techniczne, pojazdy, nieruchomości itp. W bilansie wykazuje się je po koszcie historycznym pomniejszonym o skumulowane umorzenie. Porównaj z wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Środki trwałe w budowie

Bilansowa kategoria aktywów trwałych ewidencjonująca nieruchomości będące w trakcie budowy. Pozycja taka sygnalizuje użytkownikom sprawozdań finansowych, że zdolności produkcyjne nie są jeszcze w pełni dostępne. Może ona obejmować skapitalizowane odsetki, jeżeli środki na budowę pochodzą ze źródeł finansowania bezpośredniego, a nieruchomość kwalifikuje się jako nieruchomość inwestycyjna. Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów, dopóki nieruchomość nie zostanie przekazana do używania, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.